อำเภอโนนสะอาด ติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่

0
822

วันนี้ (4 พ.ค. 65) ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด ร่วมทำพิธีส่งมอบและติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) โดยมี นายอนันต์ ละครมูล กำนันตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยคำว่า “ความยากจน” หมายถึง ทุกปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนประสบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อำเภอ) ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จในระดับอำเภอ ตามกรอบระยะเวลาการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน  นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในการมุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริหารราชการในระดับพื้นที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ได้กำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน รวมถึงที่ว่าการอำเภอทุกแห่งที่มีลักษณะงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในท้องที่ ท้องถิ่น ได้ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหรือวิธีการที่ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการหรือสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความสำคัญและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำกับติดตามการดำเนินงานของทุกอำเภอเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และสนองตอบต่อปณิธานการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนที่คนมหาดไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลากว่า 130 ปี

“ในขณะนี้ยังมีพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนยังไม่มีโทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือไลน์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือสื่อสารกับภาครัฐในระดับพื้นที่ได้โดยสะดวก จึงเป็นที่มาของการติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ของอำเภอโนนสะอาด และยังเป็นช่องทางในการรับคำร้องขอจดทะเบียนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อำเภอโนนสะอาด) เพื่อให้ประชาชนครัวเรือนเป้าหมายสามารถเข้าถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐอีกด้วย” นายวันชัยฯ กล่าว

นายชวิศ  ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด กล่าวว่า อำเภอโนนสะอาด ได้ดำเนินการติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด รวมจำนวน 70 ตู้ แบ่งเป็น บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จำนวน 4 ตู้ กระจายโดยรอบ ทั้งบริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด และได้ทยอยส่งมอบเพื่อติดตั้งในพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 66 หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนสะอาดในการขับเคลื่อนอันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการที่ดี และสามารถเสนอแนะหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านตู้ดังกล่าว ทั้งยังเป็นการก้าวไปสู่การยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืนในมิติอำเภอวิถี…ใหม่ อีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน นายอนันต์ ละครมูล กำนันตำบลโคกกลาง กล่าวว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนสะอาด ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอโนนสะอาดในการร่วมดำเนินงานเพื่อดูแลชีวิต ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนลูกบ้านในตำบล/หมู่บ้าน ซึ่ง “ตู้ราชสีห์” ที่ได้ติดตั้งในครั้งนี้นั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน จะได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปิดตู้เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน รวมถึงคำร้องตามนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอท่านนายอำเภอ พิจารณาดำเนินการต่อไป

*****************************************************************