“อนุฯประชาสัมพันธ์คุณธรรม” เล็งจัดประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “วินัย” ดึงเยาวชนมีส่วนร่วมต้านภัยโควิด-19

0
581

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธุ์ ใจดี ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom meeting โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม มีอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ zoom meeting ครบองค์ประชุม

นายกิตติพันธ์ ประธานการประชุมฯกล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นและสื่ออินโฟกราฟฟิก เพื่อสร้างความเข้าใจรู้จักตระหนักในคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อรณรงค์ให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนโดยใช้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม ให้เกิดศีลธรรมในโรงเรียน ในระยะแรกจะเน้นหลักคุณธรรมด้านวินัย นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษายังไม่เปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยเน้นให้มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ฝ่ายเลขานุการฯจึงเห็นว่า ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน โดยการจัดประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “วินัย” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีวินัยในตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมในมุมมองใหม่  ให้เกิดวัฒนธรรมในสังคมมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาให้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึกของสังคมในยุคปัจจุบันผ่านเรื่องราวในรูปแบบของคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก เพื่อกระตุ้นคนในสังคมได้รู้จักการมีวินัยที่ดีและถูกต้องมากขึ้น และเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ การขาดวินัย การไม่มีระเบียบในจิตใจ อาจทำให้เกิดการแสดงออกไปในทางที่ผิด ดังนั้นวินัยจึงมีความสำคัญในการสร้างทัศนคติเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดในสังคม

ด้านนางสุรีย์  เกาศล เลขานุการฯ กล่าวว่า หลักเกณฑ์การจัดประกวดที่วางไว้แต่เดิมนั้น ต้องการให้ผู้เข้าประกวดผลิตคลิปสั้นถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวกับการมี “วินัย” ในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนเกณฑ์การรับสมัครนั้น ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาว่าจะรับสมัครนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดเพศและระดับอายุหรือไม่ จะต้องให้มีทีมผลิตทีมละ ๒ – ๕ คน และจำกัดการส่ง ทีมละ ๑ ผลงานหรือไม่ ส่วนระยะเวลาการเปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือควรขยายเวลาให้มากกว่านี้เป็น ๑ เดือนหรือไม่ ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมออกความคิดเห็นเสนอแนะด้วย

ทั้งนี้ อนุกรรมการฯหลายท่านได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นอย่างหลากหลายก่อนท่านประธานการประชุมจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมไปดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และกำหนดวันเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดผ่านการประชาสัมพันธ์ต่อไป