“อนุฯคุณธรรม” จัดเวทีระดมสมองสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจแผนแม่บทแห่งชาติ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เข้าถึงทุกกลุ่มวัย

0
1162

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ห้องประชุม Gemini ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ร่วมกับกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธาน

นายอภินันท์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการรณรงค์คุณธรรมแห่งชาติตามแนวทาง 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตโดยเชื่อว่าจะนำพาและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีแนวคิดในการจัดทำสปอตรณณรงค์ออกเผยแพร่ จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ

นายอภินันท์ กล่าวต่อไปว่า การประชุมสัมมนาครั้งสำคัญนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารและการณรงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับทบทวนข้อมูลและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดและกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ที่ชัดเจน บูรณาการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยของภาคส่วนต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ