DSC_4961

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

จังหวัดเลย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

ส่งเสริมการปลูกผักให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สู่ปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารรอบ 2 ภายใต้แนวคิด ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย...

วธ.แบ่งงานผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่-ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีนาคมเป็นต้นไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 68/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้ 1.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  รับผิดชอบ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 1 ภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา...

พช.จันท์ ผนึกกำลังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด อบรมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล...