อนุกรรมการวิชาการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประชุมระดมสมองพิจารณาแผนดำเนินงานจัดทำเครื่องมือประเมินติดตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 มุ่งเป้าให้ Social Credit เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

0
89

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม มีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการให้เกียรติร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ  นางสาวสุขุมาล มะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)  โดยฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยชุดใหม่ที่มีวาระสองปี ตามคำสั่งที่ 4/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2565 พร้อมแจ้งความคืบหน้าการเสนอร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำข้อมูลตามประเด็นความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประจำปี 2566 โดยภายหลังแผนปฏิบัติการดังกล่าวผ่าน ครม.แล้ว จะจัดแถลงข่าวและจัดเวทีสร้างการรับรู้แปลงแผนสู่การปฏิบัติ ในระดับต่างๆ โดยมุ่งเน้นการทำงานบูรณาการความร่วมมือกับอนุกรรมการทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและประชาชน พร้อมร่วมกันพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปขยายผลให้กว้างขวางทั่วประเทศ

ทั้งนี้ อนุกรรมการด้านวิชาการเห็นตรงกันว่าบทบาทหลักของอนุกรรมการฯ ต้องเป็น Knowledge Center เพื่อสร้างความรู้ จัดการความรู้ ถอดบทเรียนตัวอย่างต้นแบบ (Best Practice) ในการทำความดีและขยายผลให้กว้างขวาง พร้อมเป็นผู้ให้เครื่องมือ ฝึกอบรมวิทยากรให้กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค และในปีนี้ต้องผลักดันให้เรื่อง Social Credit เกิดขึ้นได้จริง ต้องทำให้สังคมรับรู้ว่าทำความดีแล้วจะมีเครดิต โดยเร่งขยายผลจากการทดลองปรับใช้กลไกเครดิตสังคมในพื้นที่นำร่องของปี 2565 ต่อไป

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)