อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จัดประชุมระดมสมอง “กระตุ้นคุณธรรม” ในสังคมไทย

0
775

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ดร.กิตติพันธ์ ใจดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธานการจัดประชุมเพื่อระดมสมองจัดทำกรอบแผนและรูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ และสื่อมัลติมีเดีย ที่ร่วมเป็นอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม

ภายหลัง ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมแล้ว นางสุรีย์  เกาศล กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคำสั่ง ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยมี นายกิตติพันธ์ ใจดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ อธิบดีกกรมการศาสนา เป็นรองประธานอนุกรรมการ และเลขานุการกรมการศาสนาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยมีองค์ประกอบทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งระเบียบวาระสำคัญที่เสนอที่ประชุมพิจารณาคือ กรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย การสร้างการรับรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย โดยแผนการดำเนินงานของคณะอนุด้านประชาสัมพันธ์ฯ เน้นการสร้างเครือข่ายภายใต้หลักคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้อนุกรรมการแต่ละคนได้ร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็ได้มีการเสนอแนวคิดอย่างหลากหลายเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ประธานการประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ทั้งนี้ ในหนังสือเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างคนดีสู่สังคม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้ระบุคำว่า “คุณธรรม” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง สภาพคุณงามความดี ขณะที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่าคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป เป็นเครื่องกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสำนึกที่มีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของสังคมไทย

หลักคุณธรรม 4 ประการ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดเป็นเป้าหมายที่จะปลูกฝังให้คนไทยตระหนักและประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุผล ดังนี้

“พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะนำไปสู่คุณธรรมอื่นๆ

“วินัย” เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน

“สุจริต”  เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง

“จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง

อย่างไรก็ตาม การเน้นคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไม่ได้หมายความว่าจะละเลยคุณธรรมด้านอื่นๆ แต่ยังสนับสนุนให้มีการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะกับบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่ที่แตกต่างกันด้วย