อนุกก.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมฯ ประชุมแผนดำเนินงานปี 66 เน้นสร้างการรับรู้เชิงรุก เผยผลการประกวดคลิปสั้น-Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย”

0
281

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายกิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นายปรารพ เหล่าวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง องค์กรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยอนุกรรมการฯชุดใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting

ภายหลังวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประธานแจ้งให้นางสุรีย์ เกาศล อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำตัวและความสามารถส่วนตัวแต่ละสายงาน ทั้งนี้เพื่อการจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

นายธาดา กล่าวว่า แผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ในปี 2566 ที่จะถึงนี้จะเป็นการต่อยอดจากแผนฯระยะที่ 1 ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมจากเดิม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จะเพิ่มเป็น 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย ซึ่งอยากจะให้งานด้านการประชาสัมพันธ์ทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ต้องมีการขยายผลด้านการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยไม่ต้องรองบจากต้นสังกัด ให้ใช้ความกตัญญูต่อประเทศชาติ ศักยภาพ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละท่านมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน

วาระต่อมา อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ทราบถึงผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” ตามที่ได้เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 -31 ส.ค. โดยแบ่งการประกวดออกเป็นคลิปวิดีโอ 2 ประเภท ได้แก่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป Tiktok 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสร้างและขยายสื่อที่ดีให้มีจำนวนมากขึ้น ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองสื่อวิดีโอออนไลน์

คลิปวิดีโอ ประเภทนักศึกษา  รางวัลชนะเลิศ ทีม เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม GSG Production จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศคลิปวิดีโอ ประเภทประชาชนทั่วไป ทีม ระดับดาว และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ทรงวิทยา

Tiktok ประเภทนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ทีม อิ่มใจ&ตุลย์ จากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทีม Bossy Gang  จากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี

ประเภทนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ทีม สอนได้ดี จากมหาวิทยาลัยภูเก็ต และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม m&m จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทประชาชนทั่วไป  รางวัลชนะเลิศ  ทีม Camp and Pioux  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทีม Gofyhardgay

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2209 3699 ในวันและเวลาราชการ