อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดและรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

0
578

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 11.40 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล คุณกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาท้องถิ่น นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณท์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นายอนุกูล พุทธา ประธานสภาเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จึงทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ และได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนอาคารเรียนไปยังมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ กลุ่มมิตรผล และสมาชิกในครอบครัวว่องกุศลกิจ ซึ่งกลุ่มมิตรผลก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จนเกิดเป็น “อาคารมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ” นี้

ขอชื่นชมครอบครัวว่องกุศลกิจ ซึ่งได้เติบโตขึ้นจากการทำธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ณ พื้นที่แห่งนี้ และเมื่อได้เติบโตจนกลายมาเป็นกลุ่มธุรกิจ ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาล เป็นอันดับ 3 ของโลก ก็ได้ยินดีที่จะส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา แล้วก็อยากเห็นทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ได้จัดทำหอประวัติของ “ท่านอิสระ ว่องกุศลกิจ และครอบครัวว่องกุศลกิจ” ผู้สร้างอาคารเก็บไว้ภายในโรงเรียน เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้ขยัน อดทน เพื่อให้ประสบกับความสำเร็จ แล้วมีความกตัญญูกตเวที ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน บ้านเกิด เหมือนที่ตระกูลว่องกุศลกิจ ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างกับเด็กนักเรียนต่อไป

สำหรับอาคารเรียนมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่นี้ เป็นอาคารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน และชุมชน โดยจะมีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของทุกคนในชุมชน ซึ่งภายในห้องประกอบด้วย สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด มุมสืบค้นข้อมูล และมุม Workshop เพื่อให้อาคารเรียนมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ ได้สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างสูงสุด

ทั้งนี้อาคารเรียนดังกล่าวก็จะช่วยยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้นต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ และโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ก็ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) อีกทั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่นี้ ยังเป็นโรงเรียนแรกในเครือของกระทรวงมหาดไทย ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวทาง The Mitr Phol 21st Century Skill Teaching ได้แก่ CriticalThinking (คิดวิเคราะห์เป็น), Creativity (คิดสร้างสรรค์), Collaboration(ทำงานเป็นทีม), Communication (มีทักษะการสื่อสาร) และจะมีการพัฒนาทั้ง 2 โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาคุณครู เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับนักเรียน เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป

“ในนามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล มูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อรองรับนักเรียนที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี และยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาที่นำไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและประเทศชาติสืบไป” อธิบดีสุทธิพงษ์กล่าว

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,