อธิบดี สถ. เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู อปท. สู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์

0
605

วันนี้ (9 ก.ย.62) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ Mrs. Saara Marvala Mrs. Laura Sinnemaki และ Mrs.Pirjo Levaniemi คณะครูจาก Kuoppanummi School ประเทศฟินแลนด์ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษามีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจากผลการวิจัยเรื่อง “การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ กำหนดการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์แบบไม่มีความตายตัว เปิดโอกาสให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่กลุ่มนักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ สามารถเลือกใช้ตำราได้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ดีของนักเรียน ทั้งในแง่ของกาย จิตใจ สังคม และสุขภาพ

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ก็ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ไปแล้ว 3 ครั้ง ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดประชุมสัมมนาฯ ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากครูในสังกัด อปท. เป็นจำนวนมาก และได้มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวแล้ว พบว่า ครูที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูฟินแลนด์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน นำเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สามารถสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียน มีความกดดันต่อการเรียนน้อยลง กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น มีระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในระดับที่ดี นักเรียนยอมรับในระดับผลการเรียนที่ได้รับได้

และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ผม และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับเชิญจาก Mr. Erkki Eerola นายกเทศมนตรีเมืองวิห์ติ (Vihti) เดินทางไปเยือนประเทศฟินแลนด์ ร่วมงานสัมมนาด้านการศึกษา และความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย กับเทศบาลเมืองวิห์ติ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้มีโอกาสเห็นโรงเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ห้องเรียน และบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนฟินแลนด์ ที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้อยู่ได้เล่นกับธรรมชาติ โดยทุกๆชั่วโมงเรียน เด็กๆจะได้ออกมาเล่นที่สนามเด็กเล่น 15 นาที จึงสอดคล้องกับโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ สถ.ด้วยนั่นเอง จึงเห็นได้ว่า ประเทศฟินแลนด์จัดการศึกษาได้ดีมาก สมกับที่ได้จัดลำดับเป็น 1 ใน 5 ของโลกที่มีระบบการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ บุคลากรทุกท่านก็มีใจที่อยากให้ลูกหลานได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

นอกจากความกรุณาของท่านนายกเทศมนตรีเมืองวิห์ติ (Vihti) ที่ส่งคุณครูทั้ง 3 ท่าน มาช่วยแบ่งปันเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับครูไทยแล้ว ยังมีโอกาสได้พบกับ Mr.Jukka Makela นายกเทศมนตรีเมืองเอสโป (Esspo) ซึ่งท่านเต็มใจที่จะช่วยสนับสนุนครูท้องถิ่นไทยให้ได้รับความรู้จากประสบการณ์ของครูเทศบาลเมือง Espoo เช่นเดียวกับที่เทศบาลเมืองวิห์ติ (Vihti) ได้ช่วยเหลือมาด้วยเช่นกัน ก็จะทำให้ต่อไปโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัด อปท. ของ สถ. จะได้มีคุณครูจากประเทศฟินแลนด์เพิ่มมากขึ้นด้วย

ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วม “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นี้ ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ที่เป็นคนแรกที่กรุณาแนะนำ และส่งเสริมให้ สถ. ได้มีโอกาสนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์มาสู่เด็กๆในท้องถิ่น และขอขอบคุณคณะครูจากประเทศฟินแลนด์ทุกท่าน ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูเพื่อคุณภาพของนักเรียน ให้เด็กๆ ลูกหลานของเรา ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี มีแนวทางในการเรียนรู้ที่ดี เป็นหนทางเพื่อต่อยอดให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศไทยในอนาคต นายสุทธิพงษ์ กล่าว