อธิบดี สถ. เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

0
821

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อธิบดี สถ.) เป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง นายพลอย โฉมปราง และ นางจรูญ โฉมปราง เจ้าของที่ดินศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณถนนเลียบคลองกำนันเทียน (ซ.โรงหมี่) หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” และศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “ถนนเรียนรู้” ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองจัดทำขึ้น เพื่อสร้างเป็นเส้นทางต้นแบบ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะทำให้ถนนเลียบคลองกำนันเทียน (ซอยโรงหมี่) มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสม ให้คนในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เห็นคุณค่าในวิถีชุมชนแบบพอเพียง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ช่วยกันรณรงค์ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะ ที่นำหลัก 3Rs  มาประยุกต์ใช้ และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ให้ได้มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวนาไทย ซึ่งเป็นรากเหง้าของท้องถิ่นตำบลบางบัวทอง ให้เด็กเยาวชนมีวินัย เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นนี้ เนื่องจาก กรมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี ท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นผู้ออกแบบฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สระน้ำอินจัน ฐานที่ 2 สระทารก ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง และฐานที่ 5 หัดว่ายน้ำ มีลักษณะส่งเสริมให้เด็กพร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวนมาผสมผสาน ทำให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ ตามวัสดุที่มีในธรรมชาติ

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันสร้าง “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เพราะ กรมฯ เล็งเห็นว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี เนื่องจากเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิตให้ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ สมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ต้องการการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การอบรมปลูกฝังเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในทุกด้านให้เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป และวันนี้มี อปท.ทั่วประเทศได้ร่วมสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาแล้ว 2,121 แห่ง

ด้าน ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง กล่าวด้วยว่า สนามเด็กเล่น สร้างปัญญาและศูนย์เรียนรู้แปลงนากลางเมือง ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมแห่งความสำเร็จของโครงการถนนเรียนรู้ ที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนของท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางอบต.บางบัวทอง ก็ได้เพิ่มรายวิชาเสริมขึ้นใหม่ให้กับนักเรียนในสังกัด คือ รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรงตามนโยบายของ สถ. ในการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้เหมาะสม และวางรากฐานให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมการคัดแยกขยะอีกด้วย

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังได้นำแขกผู้มีเกียรติในงานร่วมปลูกต้นทุเรียนเพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี จำนวน 6 ต้น โดยเป็นพันธุ์ย่ำมะหวาด พันธุ์กบพิกุล พันธุ์ก้านยาว พันธุ์เม็ดในยายปราง พันธุ์กบชายน้ำ พันธุ์ทองย้อยฉัตร และร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นของเด็กในสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา นิทรรศการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต เยี่ยมชมการจัดทำถังหมักรักษ์โลกและถังดักไขมันอย่างง่าย และร่วมกิจกรรมปักกล้าดำนากับพี่น้องตำบลบางบัวทองอีกด้วย

“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา และศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” นี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการแม่บ้านท้องถิ่นไทยตำบลบางบัวทอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เจ้าของที่ดิน “แปลงนากลางเมือง” และพี่น้องประชาชนในตำบลบางบัวทอง ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่น ซึ่งหวังว่า นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในอีกหลากหลายด้านอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในตอนท้าย

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,