อธิบดี สถ. เปิดกิจกรรม School Roadshow ในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ณ โรงเรียนวัดป่าเกด

0
1067

วันนี้ (18 ก.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงาน School Roadshow กิจกรรมใน โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมด้วย  นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษาท้องถิ่น  นางสาวนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด ในฐานะหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายคุ้งบางกะเจ้า และ นายณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดป่าเกด จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเด็กและเยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ที่ได้จัดทำโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปีที่ 2” นี้ขึ้น ด้วยความร่วมมือกันของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพครบวงจร ในฐานะผู้จัดทำโครงการ กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลัก ที่ส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ทั้งสิ้น 57 โรงเรียน พร้อมสมุดบันทึกรักการอ่าน  เพื่อให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากสิ่งที่อ่านออกมาเป็นบันทึกของตัวเอง  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมาย หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรม School Road Show ไปยังโรงเรียนต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับเด็กไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งกันอ่าน แบ่งกันเล่น แบ่งกันเล่า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการอ่าน และเห็นประโยชน์ของการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยกรมฯ มีความต้องการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่รักการอ่าน ต้องการให้เด็กไทย ได้อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 15 นาที

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนทั้ง 11 โรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ให้หันมารักการอ่าน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น ให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และมีความสุขจากการอ่าน รวมถึงเกิดความรู้สึกอยากสนับสนุนการอ่านให้ผู้อื่น อันเป็นวิถีที่ยั่งยืนของการอ่านในสังคมไทย และยังได้ฝากถึงผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ช่วยสนับสนุนให้ทางโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย