อธิบดี สถ. นำทีมลงพื้นที่เขาขยาย จ.ชัยนาท ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาน

0
203

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชน โดยการปลูกต้นสักทอง ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา ต้นไทร และต้นมะม่วงป่า จำนวน 910 ต้น และทำการสาธิตให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้แก่สมาชิกจิตอาสาจังหวัดชัยนาท จำนวน 100 คน โดยมี นายโยธิน เดือนจำรูญ รักษาการท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาสัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ดร.วินัย ตะปะสา รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกมูลนิธิเขาขยาย ชมรมกลุ่มคนรักเขาขยาย และประชาชนในพื้นที่ กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานภาครัฐ เป็นผลให้งานต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในด้านต่างๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้การทำงานสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ภาพของความสมัครสมานร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทย จึงมีให้เห็นอย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้จิตอาสาช่วยนำไปขยายผลต่อ โดยนำทฤษฎีของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสู่การปฏิบัติให้เห็นผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการระเบิดจากข้างใน มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย โดยมุ่งเน้นในการดำเนินการในเรื่องใดๆ ก็ตาม จะต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆ และลงไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นให้อยากจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมถือเป็นหนึ่งในหลักการของธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังที่เรียกกันว่า “ประชารัฐ” ในปัจจุบัน และต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

“ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณ และชื่นชม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ผู้จัดทำกิจกรรม จิตอาสา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มีจิตอาสามาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในวันนี้ นับว่าเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่แห่งนี้ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ถือได้ว่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และประเทศชาติแล้วนั่นเอง” อธิบดี สถ. กล่าว