อธิบดี พช. เปิดงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563” มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน 20 ราย

0
59

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 19.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นประธานในงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563” เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี การสถาปนาสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ผู้ร่วมงานจำนวน 1,000 คน ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี

นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ ประธานสมาคมศูนย์ประสานฯ (ศอช.จ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและสรุปผลการดำเนินงาน ว่า 1.เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีของการก่อตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ผู้นำชุมชน  3.เพื่อประชาสัมพันธ์งานศอช.จ.ให้บุคคลทั่วไปรับทราบและรู้จักองค์กรนี้ 4.เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่เสียสละอุทิศตนทำนเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.การร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนจากเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนและเครือข่าย 2.การแสดงของสตรีจากตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา 2 ชุด 3.การแสดงนิทรรศการผลงานของ ศอช.จ. 4.การมอบโล่เชิดชูเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้นำชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 20 ราย

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเปิดงานและแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติที่ได้อุทิศตน เสียสละเวลา สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมเป็นที่ประจักษ์ และขอให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป และชื่นชมการทำงานของคณะกรรการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานหลักของสังคม ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ จะต้องอาศัยความรับผิดชอบ  การเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และถ้าทุกชุมชนท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการ ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทางและเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด การจัดงานดังกล่าว มุ่งหวังให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิด “นักพัฒนาชุมชน” ที่มีจิตใจมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนต่อไป