อธิบดี พช. ลุยงานแรก ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมผลักดันเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

0
191

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ ที่บ้านปางหมู ม. 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดย ดร.วิวัฒน์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมผลักดันให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ภายใน 3 ปี ซึ่งข้อเสนอของอาจารย์ยักษ์ได้รับการตอบรับจากเครือข่ายเกษตรที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ภาคบ่าย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เดินทางไปยัง ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีนายนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับคณะฯ และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้บรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาโลก” ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่โลกของเรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือภัยสงคราม

ซึ่งหลักสำคัญของแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ อยู่ที่ “การพัฒนาคน” ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านได้รับรางวัลสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Lifetime Development Achievement Awards) จาก UNDP ด้วย อีกทั้งในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับการศึกษางานศาสตร์พระราชา ดังที่ทรงตรัสไว้ในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

การดำเนินการที่จะสามารถส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายความสำเร็จของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจ ในเรื่องที่สำคัญ 4 ประเด็น คือ 1. สถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation) 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การนำไปปฏิบัติสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Implementation to SDGs) และ 4 การพัฒนาคน

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และร่วมกันกับทุกภาคส่วน ให้เกิดผลสำเร็จ ในการเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษาและเครือข่ายเกษตรกรร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยาย พร้อมนำไปปฏิบัติให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต่อไป

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน