อธิบดี พช. ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบนโยบาย รับฟังข้อเสนอแนะในการทำงาน มุ่งหวังงานสำเร็จเกิดผล ประชาชนมีความสุข

0
270

วันนี้ (10 ต.ค.62) เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้แก่พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน , จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์ เลขานุการกรมฯ, นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ , พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และมหาสารคาม กว่า  130 คน เข้าร่วม ณ ห้องรัตนสยาม โรงเเรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การประชุมในครั้งนี้ อธิบดี พช. ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ใน 3 ประเด็น คือ 1. ในปีที่แล้วทำอะไร ปัญหา อุปสรรค และความต้องการคืออะไร 2. ในปี 2563 จะทำอะไร และ 3. สมมติถ้าเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จะทำอย่างไร

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ในตอนท้าย อธิบดี พช. ได้ฝากถึงการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ว่า จะผลักดันให้มีการย้อนกลับไปสู่รากเหง้าชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้าน โดยเน้นที่ Basic 6×2 เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงเป็ดไก่ เพื่อกินไข่/เนื้อ โดยต้องทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด รวมถึงเน้นแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อทำเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์ศึกษา ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ที่จะเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และนำมาส่งเสริม ต่อยอด ในพื้นที่ต่างๆ ก็ต้องขอให้ทางบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ในทุกจังหวัด ช่วยเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการตลาดพืชผักปลอดภัย มารวบรวมผลผลิตและขายให้ โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร (4 ร.) และให้ช่วยเน้นเอาของดีของตัวเองออกมาขาย แต่ต้องเป็นของดีที่ปลอดภัย เช่น มีนาข้าว ปลา กบ แมลงปอ ฯลฯ นักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติก็จะอยากมาสัมผัสกับวิถีชุมชน อยากเห็นประเพณีวัฒนธรรม อยากลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น ที่ทั้งหมดนี้ ก็ต้อง สะอาด ปลอดภัย ก็อยากขอให้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บ้านเมืองสะอาด ปราศจากขยะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

นอกจากนี้ อธิบดี พช. ยังฝากถึงการทำงานว่า ให้บูรณาการ เน้นการทำงานเป็นทีม และต้องให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะการมีทีมงาน หรือใช้หลักการประชารัฐนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อพัฒนาชุมชน ให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และ กรมฯ เอง ก็มีความเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนในที่นี้ล้วนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินแน่นอน

การมอบนโยบายของอธิบดี พช. ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ ช่วยเสริมกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับฟังแนวทางในการปฏิบัติจากผู้บริหารกรมฯ ด้วยความชัดเจนโดยตรง ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการ หรือข้อเสนอไปยังผู้บริหารโดยตรงด้วย ถือเป็นการสื่อสารสองทาง (Two way communication) ที่นับได้ว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร ให้มีแรงกาย แรงใจ ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป