อธิบดี พช. มอบนโยบายพัฒนาชุมชน จ.ระยอง เน้นเป็นข้าราชการที่ดี ทุ่มเททำงานพัฒนาชุมชนเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0
87

วันนี้ (25 ส.ค.63) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางไปยังห้องประชุมสร้อยเพชร 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยองจำนวน 50 คน โดยมีนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ และมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมรับฟังนโยบาย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีใจที่แน่วแน่ในการเป็นข้าราชการที่ดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการทำงาน ต้องรอบรู้ ขยัน อดทน ใช้ความเพียรทำให้เป็นที่รักของชาวบ้าน แล้วอย่าละทิ้งชาวบ้านภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอต้องเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมให้ข้าราชการกรมฯได้ใกล้ชิดประชาชน ต้องมีการพบปะ เยี่ยมเยียนชาวบ้าน และติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอให้ช่วยกันทำให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาไม่หายไป ทั้งนี้คุณภาพชีวิตของคนจะดีอยู่ที่ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ซึ่งภารกิจกรมฯ ก็คือการทำให้เกิดความมั่นคงในปัจจัย ทั้ง 4

“ขอฝากให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วยกันคิดงานนอกเหนือจากที่ทางกรมฯคิด โดยอาจทดลองทำในพื้นที่เล็กๆ แล้วสรุปผลเสนอไปยังผู้บริหารกรมฯ ก็จะทำให้เกิดงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ขอเป็นกำลังใจกับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้เหน็ดเหนื่อยร่วมกันปฏิบัติภารกิจงานพัฒนาชุมชนเพื่อพี่น้องประชาชนได้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี” อธิบดี พช.กล่าวย้ำ

///////////////////////////////////////////////////////////////////