อธิบดี พช. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

0
82

วันนี้ (27 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ ชุมชนต้นแบบ 26 ชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ 124 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 20 คน รวม 170 คน โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอชาวหนองคาย ขอบคุณพัฒนาการจังหวัดที่เป็นแรงในการที่จะทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ และท่านผู้นำท้องถิ่น ตั้งแต่ท่านนายก อบจ. นายก อบต. ในการที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่ารัฐบาลได้มอบหมายหน้าที่ให้กรมการพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ในการจับมือกับทุกภาคีเครือข่ายในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านในการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนกระทั่งมีความสุขอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้กรมการพัฒนาชุมชนเข้าไปช่วยส่งเสริมให้คนมีจิตใจเป็นผู้นำ ในการที่จะเสียสละ ในการที่จะพัฒนาชุมชน พัฒนาครอบครัว ซึ่งวิธีการที่ทำให้เกิดโคกหนองนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขอให้พวกเราช่วยเหลือกัน มีความรักความสามัคคีกันช่วยกันทำมาหากิน และท่านสอนให้เราแบ่งปันกัน ที่ผมได้นำภาพฝีพระหัตถ์มากราบเรียนพี่ๆ น้องๆ ก็คือว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของเราทุกคน พระองค์ท่านทำตามพระบรมราชโองการที่ประกาศเอาไว้กับชาวสยามเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระองค์ทรงมีปฐมบรมราชโองการคือจะสืบสานโครงการรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งครั้นเมื่อปี 2531 ทรงมี ส.ค.ส. พระราชทาน เตือนให้เรารู้กันว่า เราอยู่ท่ามกลางลูกระเบิด และลูกระเบิดเขียนกำกับไว้ว่า ภัยจากสงคราม ภัยจากโรคระบาด ภัยจาก ความตกต่ำของเศรษฐกิจไทย ภัยจากความแตกแยก ซึ่งเต็มไปหมด แล้วท่านบอกว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 2 สิ่งนี้จะทำให้ชาติไทยเราอยู่รอดปลอดภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 2 สิ่งนี้ จะช่วยนำพาประเทศชาติของเราให้รอดปลอดภัยและมีความเจริญ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทานแนวพระราชดำริไว้ในเรื่องทฤษฎีใหม่ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความหวังทำให้ชาติเรารอด เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามีความสุข สุขกายและสุขใจ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเราก็ได้น้อมนำเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

สิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราจะช่วยกัน ซึ่งคนที่อยู่ในห้องนี้ต้องเป็นคนช่วย เพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้งบประมาณแผ่นดิน นำมาลงที่บ้านชาวบ้าน และมุ่งหวังว่าคนที่เข้าร่วมโครงการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะเป็นครูของคนในหมู่บ้านในชุมชนในตำบลได้

“ท้ายที่สุดอยากให้เราภูมิใจ ว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินและบ้านเมืองของเรา เพราะว่าสิ่งที่พวกเราจะนำไปทำนั้น นอกจากจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตของพวกเรามีกินมีใช้แล้ว พวกเรายังจะช่วยให้โลกใบนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพิ่มมากขึ้น จากสิ่งที่พวกเราทำ และสุดท้ายขอให้พวกเราได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า พวกเราทุกคนจะช่วยกันทำความดีด้วยการเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ที่เป็นเหมือนญาติพี่น้องของพวกเราและคนไทยทุกคน เพื่อที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยเราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความรู้กับพวกเขา กรมการพัฒนาชุมชนขอร้องพวกเราไว้ 5 ปี แต่ผมบอกกับท่านพัฒนาการ จังหวัดทุกจังหวัด และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า ผมมั่นใจว่าถ้าพวกเรายอมเป็นครู พร้อมแนะนำยอมให้ความรู้กับผู้คนได้ด้วยการกระทำของพวกเรานี้แล้ว ภายใน 5 ปี และในปีต่อๆ ไป พวกเราก็ยังทำ เพราะผมมั่นใจว่าภายใน 5 ปีนี้ พวกเราจะมีความสุขกาย สุขใจ แล้วก็มีความปลื้มปิติ ที่พวกเรา ได้ทำความดีให้กับครอบครัว ให้กับญาติมิตรที่เป็นคนไทยด้วยกัน” อธิบดี พช.กล่าว