อธิบดี พช. ฟิต ลุยเมืองสามหมอก มอบนโยบายปี 63 ชูนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างรายได้ประชาชน

0
168

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแห่งแรก เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างศรัทธา สร้างอาชีพ ให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อธิบดี พช. กล่าวว่า ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สัมมาชีพชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การติดตามแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนการออม การสำรวจข้อมูล จปฐ. ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงให้ได้ เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนการสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือชุมชนนั้น เป็นไปได้อย่างถูกต้อง ตรงเป้าหมาย สามารถทำให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีคุณค่า มีการพัฒนาอาชีพ เกิดรายได้ สร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชน

งานของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการประสานหาคนมาช่วยกันทำงาน แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เคียงข้างกับผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ให้ควบคู่ไปกับการทำงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งสิ่งสำคัญของพัฒนาการอำเภอ/พัฒนากรในพื้นที่ คือ จะต้องสามารถพัฒนาคน ให้เกิดการพัฒนางาน สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนให้ได้ โดยจะต้องเน้นเรื่องกระบวนการทำงาน คือ 1.แสวงหาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลของครัวเรือนที่แท้จริง 2.นำมาใช้วางแผนดำเนินการเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน 3.แสวงหาภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อน  และ 4.การดำเนินการยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำมาวางแผนที่จะต่อยอดในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชุมชน ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้เกิด “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ต่อไป อธิบดี พช. กล่าว

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน