09D54838-C6EB-4404-962E-36D35A385E01-L0-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช.โคราช ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้คำแนะนำชุมชนแห่งเส้นไหม อ.จักราช

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมชม ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองปื้ด ม.6 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา กลุ่มนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีสมาชิกทั้งหมด 78 ราย เป็นกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการต้นน้ำของการผลิตไหม...

ผวจ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบในการฝึกอบรม ตามโครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด”

กิจกรรม ที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น.  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย ในการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา...

จังหวัดเลย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

ส่งเสริมการปลูกผักให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สู่ปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารรอบ 2 ภายใต้แนวคิด ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย...