อธิบดีพช.ปลื้มโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” สำเร็จตามเป้าหมาย

0
367

กระตุ้นบุคลากร พช.หันมาออกกำลังกายเพื่อให้การปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนมีประสิทธิภาพ พร้อมแจกเงินรางวัล 57 รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูความตั้งใจ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้จัดทำ “โครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกคน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหันมาสนใจการออกกำลังกาย สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรายงานผลก้าวการเดินทุกวันรวม 90 วัน โดยผลการดำเนินโครงการฯ สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 3,134 คน มีผู้รายงานผลการเดิน 1,453 คน ผู้รายงานน้ำหนัก จำนวน 180 คน และมีน้ำหนักลดลง จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 โดยคณะทำงานฯ ได้ตัดสินและมีมติเห็นชอบแจกรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 57 รางวัล

โดย “ประเภทจอมขยับ” จำนวน 21 รางวัล ผู้ชนะเลิศมีจำนวนก้าวรวมมากที่สุด 1 รางวัล คือนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองลงมาตามลำดับอีก 20 รางวัล รับเงินรางวัล 1,000 บาท

สำหรับ “ประเภทจอมขยัน” 22 รางวัล ผู้ชนะเลิศลดน้ำหนักได้มากที่สุด 1 รางวัล คือ นายก่อเกียรติ ตักกศิลาพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองลงมาตามลำดับอีก 21 รางวัล รับเงินรางวัล 1,000 บาท

สำหรับรางวัลพิเศษ จำนวน 3 ประเภท คือ รางวัลหน่วยงานที่มีร้อยละของบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากที่สุดจำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนก้าวต่อคนมากที่สุด จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนประเภทรางวัลการประกวดภาพถ่ายการออกกำลังกาย จำนวน 8 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายฤทธิไกร อันทะนนท์ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อภาพ “แข็งใจวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดี” ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือนายพรหมมินทร์ โชติงาม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ชื่อภาพ “กล้าที่ก้าว ก้าวที่เลือก” ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชื่อภาพ “ฉันไม่ได้กำลังลดความอ้วน ฉันแค่กำลังเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น”  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และมีรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท

“ผมขอขอบคุณบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้ความสนใจและเห็นคุณประโยชน์การออกกำลังกาย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ นอกจากจะได้ทำให้รูปร่างดี ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยป้องกันให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้ด้วย และที่สำคัญจะเป็นการสร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย