อธิบดีพช. – ประธานสภาสตรีฯ นำคณะผู้บริหารฯทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

0
104

พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท เป็นแสงทองส่องทางนำพสกนิกรชาวไทยไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการสภาสตรีฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 30 รูป ณ บริเวณพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นดังกษัตริย์นักพัฒนา พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ อันเป็นหลักชัยแก่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ กว่า 4,000 โครงการในพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงลงมือทำด้วยพระองค์เองให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากรในวโรกาสเสด็จไปทรงกระทำพิธีเปิดเขื่อนและการพลังงานไฟฟ้า แม่น้ำพุง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 ดังความตอนหนึ่งว่า “ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความ ฉลาด สามารถช่วยตัวเองได้…” และคำขวัญเนื่องในวันพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่ชาวกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน เคารพยึดถืออย่างสุดหัวใจมาตลอดในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ สืบไป

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ได้แก่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ระยะที่ 1 และสร้างฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 2 ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวเป็นที่ประสบผลสำเร็จในทุกภูมิภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อันเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกำลังดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณ ในห้วงระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา  โมเดล” พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมร่วมสนุก และจัดของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับรู้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง และสวนสราญรมย์