อธิบดีพช. นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

0
172

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่อง นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผช.ผอ.ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ด้วยทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ รวมทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในส่วนพระองค์ ซึ่งล้วนสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์ และความมั่นคงมาสู่ประเทศตลอดมา

“ในโอกาสเดือนมหามงคลนี้ที่จะส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยความสมัครใจ มีจิตสำนึกสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีเครือข่ายผู้นำของกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมทั่วประเทศ 76 จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 169 คนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 13,013 คนรวมแล้วจะได้รับการบริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 4,554,550 ซี จากผู้บริจาคต่อคนอย่างน้อย 350 ซีซี เพื่อให้มีโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วย และเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จากการบริจาคโลหิต และเป็นไปตามที่ได้บอกว่าผู้นำต้องทำก่อน จึงได้มาที่สภากาชาดไทยในวันนี้ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนกลางของกรมฯ ซึ่งทำอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าโลหิตของพวกเราได้นำไปช่วยชีวิตคน จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทำ พร้อมทั้งช่วยกันเป็นภาคีที่ 7 ของสภากาชาดไทย ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานของเราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเรา แต่การที่เราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กระจายข่าวออกไปก็นับเป็นการบอกบุญในการทำความดีนี้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ