อธิบดีพช. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ มธ.รังสิต พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบพนักงานราชการ

0
743

เน้นมาตรการเข้มงวดและเคร่งครัด ดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายอุดมเวท โต๋วสัจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล และคณะผู้บริหารกรม ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 27 อัตรา ซึ่งปิดรับสมัครสอบไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งหมด จำนวน 8,099 คน  ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 215 คน 2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 224 คน 3) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 163 คน และ 4) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 7,497 คน ซึ่งการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปนี้ เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแถลงผลการประชุม ครม. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 ว่า มติ ครม.ได้รับทราบการเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการและสำรวจการจ้างงานเพิ่มพนักงานราชการ จำนวนกว่า 219,800 อัตราภายในปี 2567 เพื่อเป็นการเพิ่มการจ้างงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในภายหลัง ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือเว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com โดยขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้เพราะในการดำเนินการสอบของกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันทุจริตให้เข้มขวดและเคร่งครัดมาโดยตลอดเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบ ทั้งนี้ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการหน้ากากอนามัย สแกนQR Code ไทยชนะ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกจุดทางบริเวณสนามสอบและในห้องสอบ รวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

นอกจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งมีทั้งโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานเป็นตัวการ ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ และความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน รวมถึงความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายจากการทุจริต ตลอดจนความผิดทางปกครอง หรือกรณีผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งจะต้องรับโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416047 และ 02-1438905-7  หรือทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online เว็บไซต์ http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป