อธิบดีกรมศิลปากร กำชับแหล่งเรียนรู้ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มข้น

0
111

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายจังหวัด กรมศิลปากรจึงกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัดของกรมศิลปากร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ให้มีการตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง ก่อนเข้าแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้งดการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าใช้บริการ และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

๒. ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ห้องสุขาและพื้นที่อื่น ๆ ที่จำเป็น ทุก ๒ ชั่วโมง หรือทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

๓. เจ้าหน้าที่และผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และกำชับให้ใส่อย่างถูกวิธี

๔. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดจำหน่ายบัตร ส่วนให้บริการ ห้องประชุม และห้องสุขา

๕. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร

๖. ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้มีความแออัด ผู้ที่มาเป็นหมู่คณะให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกินกลุ่มละ ๑๐ คน

๗. การจัดบรรยาย สัมมนา ฯลฯ ภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรให้จำกัดจำนวนให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และเว้นระยะห่าง

๘. บันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยให้แหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และพิมพ์ QR CODE ติดตั้งบริเวณทางเข้าและทางออก อาคาร/แหล่งเรียนรู้ โดยให้ผู้ใช้บริการสแกน QR CODE ดำเนินการเช็คอินเมื่อเข้าแหล่งเรียนรู้ และดำเนินการเช็คเอาท์ เมื่อออกจากแหล่งเรียนรู้ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้หน่วยงานจัดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการด้วยวิธีอื่น

๙. ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

๑๐. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่ผู้เข้าชม เข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ต่ออธิบดีกรมศิลปากรเป็นระยะ ๆ

ต่อไป