อธิการบดี มจร. ลงนามประกาศผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 พระราชปริยัติกวี ผลงานวิจัย “แก่นธรรมจากชาดก”

0
1446

พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้ลงนามในประกาศ มจร. เรื่องผลการคัดเลือกผลงานวิจัย และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และมติคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยระดับดีเด่น 3 ผลงาน ได้แก่ 1.ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก โดยพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร. 2.ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. 3.ผลงานวิจัยเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ มจร.วิทยาเขตแพร่ ระดับดีมาก 3 ผลงาน ได้แก่ 1.ผลงานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกระบวนการแห่งสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตร โดยพระราชสิทธิเวที วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 2.ผลงานวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 3.ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลงานวิจัยระดับดี จำนวน 14 ผลงาน

สำหรับนักวิจัยระดับดีเด่น มี 3 ท่าน ได้แก่ 1.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร บัณฑิตวิทยาลัย 2.พระราชวชิรเมธี หน่วยวิทยบริการกำแพงเพชร 3.รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นักวิจัยระดับดีมาก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายสมคิด นันต๊ะ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 2.ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์ 3.ดร.จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการประกาศรายชื่อนักวิจัยระดับดีอีก 14 รายด้วย

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,