อธิการบดี มจร ย้ำ ต้องปรับหลักสูตรการวิจัย และบริการวิชาให้สอดรับกับความต้องการของสังคมโลก

0
1048

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วังน้อย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารทุกระดับทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟัง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562  เพื่อระดมสมองในการกำหนดกิจกรรมและโครงการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

“โลกยุคปัจจุบันนี้ มีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง จนนำไปการสู่การทำลายอย่างสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มหาจุฬาฯ ต้องปรับรูปแบบการวิจัยให้เป็นลักษณะ R&D เน้นเอาผลการวิจัยไปพัฒนาชีวิตและการทำงานให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรสันติศึกษา ที่นำผลการวิจัยไปพัฒนาวิศวกรสันติภาพต้นแบบเพื่อรับใช้สังคมที่กำลังขัดแย้งกัน” พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าว

พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้กล่าวเสริมว่า มหาจุฬาฯ จะเน้นการปรับหลักสูตรออนไลน์ให้สอดรับกับยุค 4.0 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญาที่สอดรับกับวิถีโลก นอกจากนี้ การบริการสังคม ทั้งโครงการธรรมจาริกบนที่ราบสูง โครงการธรรมจาริกเพื่อเสริมสังคมสันติสุขชายแดนใต้ รวมถึงการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และเยาวชน จะมีการสนับสนุนและกระตุ้นให้สอดรับกับความเป็นไปของสังคม