หวั่นวัดเป็นพื้นที่เสี่ยง!! ประกาศปิดวัดบวรฯ 2 เดือนป้องกันโควิด

0
417

“สมเด็จพระวันรัต” ออกประกาศวัดบวรฯ ปิดศาสนสถานทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2563 – 28 ก.พ.2564 หวั่นเป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาด เหตุวัดมีคนเข้า-ออกจำนวนมาก แต่ยังอนุญาตจัดพิธีบวชได้   

วันนี้ (28 ธ.ค.63) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ลงนามในประกาศวัดบวรฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากภายในวัดบวรฯ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2563 – 28 ก.พ.2564  ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปรากฏว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

วัดบวรฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้ามาภายในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดตลอดถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร วัดบวรฯ กำหนดมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือ ดังนี้

1.งดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดบวรฯ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 ธ.ค.2563 – 28 ก.พ.2564

  1. ปิดศาสนสถานภายในวัดทั้งหมดตามระยะเวลาในข้อ 1 ยกเว้นพระอุโบสถให้เปิดเฉพาะช่วงเวลาที่พระภิกษุสามเณร ลงทำวัตรเช้า เวลา 08.00-09.00น. และทำวัตรค่ำเวลา 20.00-21.00น. เท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม

3.พระภิกษุสามเณรภายในวัด หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรออกนอกพื้นที่บริเวณวัด

  1. พระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องเข้าออกบริเวณวัด ให้ใช้ประตูที่ 1 และ 2 บริเวณลานจอดรถ และประตูที่ 5 (ต้นสาละ) เท่านั้น ประตูนอกนั้นให้ปิดและงดการสัญจร
  2. ในการลงปฏิบัติวัตรของพระภิกษุสามเณร อาทิ การลงทำวัตรเช้าค่ำ การลงฟังพระปาฏิโมกข์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกรูป ต้องวัดอุณหภูมิ และต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

6.ให้ปิดประตูวัดทั้งหมด ในเวลา 20.00-05.00 น. ทุกวัน

  1. อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนที่จะนำภัตตาหารมาถวายพระภิกษุสามเณร หรือมาติดต่อตามคณะต่าง ๆ ให้เข้าออกวัดตามเวลาที่กำหนด ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 05.30-08.30 น. และช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา 10.00-13.00น. เท่านั้น ไม่อนุญาตให้อยู่ภายในวัดเป็นระยะเวลานาน

8.อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน และผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในวัด ให้เข้าที่ประตู 2 (ลานจอดรถ) เท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย ปิดปาก และจมูก ให้เรียบร้อย ตลอดถึงต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ และเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่จุดคัดกรองทุกคน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีลักษณะอาการของโรค หรือมีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดของดการเข้าภายในพื้นที่วัดทุกกรณี

  1. ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งที่มีบุคคลอื่นสัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

10.การสนทนา นั่ง ยืน เดิน ควรเว้นพื้นที่ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร

11.บุคคลที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เป็นต้น หรือแสดงอาการของโรค แม้จะไม่มาก ให้งดเว้นการมาวัด

  1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ
  2. กรณีของศิษย์วัดหรือผู้อาศัยภายในวัด ให้เจ้าคณะผู้ปกครองได้กวดขันและดูแลเรื่องสุขภาพ และมีมาตรการในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลเหล่านั้น

14.กรณีของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในวัด เช่น เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ตลอดถึงลูกจ้างที่มารับเหมาก่อสร้างภายในวัด ให้ต้นสังกัด บริษัทผู้รับเหมา ได้กวดขันดูแลสุขภาพและหากพบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีอาการในกลุ่มเสี่ยงให้หยุดปฏิบัติงานทันที และให้มีมาตรการรองรับในสถานการณ์ดังกล่าว

  1. กรณีการบรรพชาอุปสมบทตามปักษ์ สามารถดำเนินการได้ แต่จะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
  2. กรณีที่สถานการณ์ดีขึ้น จะเปิดศาสนสถานภายในวัดบวรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 เป็นต้นไป แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง