หลักสูตรสันติศึกษา มจร ปรับหลักสูตรใหม่สอดรับรับยุค New Normal

0
838

เปิดรับนิสิตปริญญาโท เอก ทั้งไทยและอินเตอร์พร้อมลดค่าเทอมเรียน 15% ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรสันติศึกษา มจร ภายใต้การลงนามความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลังจากผนึกกำลังกันปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดรับกับสังคมยุค New Normal โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นวิศวกรสันติภาพ ลงพื้นทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนและสังคม โดยใช้ฐานคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ของยูเอ็น ที่มุ่งพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มาเป็นกรอบการวิจัยและพัฒนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ มจร ย้ำว่า “หากกำลังมองหาหลักสูตรใหม่ เพื่อสร้างโลกและชีวิตใหม่ด้วย Mindset ใหม่ ในยุคปกติรูปแบบใหม่ หรือยุค New Normal สำหรับการบ่มเพาะลมหายใจแห่งความสุข ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนว Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ผู้สนใจสามารถค้นหาคำตอบได้จากหลักสูตรสันติศึกษา มจร”

(ภาพจากแฟ้มภาพ)

ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาเอกนั้น จะเปิดให้ศึกษา 3 แผน คือ (1) แผน 1.1 เน้นการวิจัยและการพัฒนาในพื้นที่จริง เพื่อใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือเสริมสร้างสังคมสันติสุข (2) แผน 1.2 ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ผ่านการทำงานมานาน สามารถนำวุฒิปริญญาตรีมาสมัครเรียนปริญญาเอก และ (3) แผน 2.1 เน้นพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างชีวิตและสังคมสันติสุข ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรสันติศึกษา มจร  ได้ที่เบอร์ 063-561-5326 หรือศึกษารายละเอียดได้จาก www.ps.mcu.ac.th หรืออีเมล์ [email protected] หรือดูมูลผ่านเพจ peacemcu โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 25 มิถุนายน 2563