“หลวงพ่อแย้ม” ปลื้ม มัคนายกในเขตปกครองสงฆ์นครปฐมกว่า 400 คน แห่เข้าอบรมรับความรู้ด้านศาสนพิธี แนะให้ยึดหลักมาตรฐานของกรมการศาสนา

0
1165

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์วัดไร่ขิง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม (พศจ.นครปฐม) จัดให้มีการประชุมอบรมมัคนายกผู้เป็นพิธีกรประจำวัดต่างๆ ในเขตการปกครองของจังหวัดนครปฐม จำนวนกว่า 400 คนจากกว่า 200 วัด ทั้งนี้ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีให้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลักของพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการหมูบ้านศีล 5 ระยะที่ 3 ซึ่งอาตมภาพได้ตั้งใจมานานแล้วที่จะทำให้มัคนายกเกิดความเข้าใจทั้งด้านพิธี เช่นการถวายสังฆทาน กฐินทาน การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดพระอภิธรรม งานมงคลและอวมงคล

พระเทพศานาภิบาล กล่าวต่อว่า ศาสนพิธีกรในแต่ละท้องที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงเห็นว่าควรจะเป็นไปในทางเดียวกัน ในฐานะที่อาตมภาพเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยพศจ.นครปฐม จึงได้จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้แก่มัคนายกและพิธีกรโดยพระวิทยากร เจ้าคณะอำเภอและอนุศาสนาจารย์ พลตรี สุรินทร์ คุ้มจัน เพื่อให้การปฏิบัติทั้งงานหลวงงานราษฎร์เป็นไปตามมาตรฐานของกองศาสนพิธี กรมการศาสนา(ศน.) และจะให้มีการจัดประชุมเช่นนี้ทุกๆ ปี

“เดิมตั้งเป้าไว้ 200 คน แต่มาเกือบ 400 คน ถือว่ามากันเกินเป้าหมายที่วางไว้ อยากให้ทั้งงานหลวงงานราษฎร์มีการปฏิบัติด้านศาสนพิธีเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาตมารู้สึกภาคภูมิใจที่มัคนายกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนี้ก็ตั้งใจว่าจะจัดประชุมอย่างนี้ปีละครั้งตลอดไป แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดนครปฐมนำร่องก่อน” พระเทพศาสนาภิบาล กล่าว