“หลวงพ่อแย้ม” ประธานขับเคลื่อนศีล 5 ลั่น ปี 63 มีพระผู้นำ 708 รูปทั่วประเทศ พร้อมตั้งสมัชชาเพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงาน

0
250

วันนี้ (30 ก.ค.2563) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมในพิธีฯ และบรรยายถวายความรู้ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนากับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5”

การนี้ พระพรหมเสนาบดี กล่าวให้โอวาทเปิดงานว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นับว่าเป็นโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยช่วงแรกที่ดำเนินงานโครงการเชิงปริมาณ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 42 ล้านคน ขณะที่ปัจจุบันเป็นการดำเนินงานเชิงคุณภาพโดยจะเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบสัมมาชีพเป็นหลัก และพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยดำเนินงาน

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง กล่าวว่า พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ดำเนินงานภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยความเห็นชอบของมส. รับผิดชอบโดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง เพื่อ 1.พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์ผู้นำนักสื่อสารสร้างสันติแก่สังคม ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม  2.เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้มีความรู้ มีทักษะเชิงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้นำขับเคลื่อนศีล 5 สู่การป้องกันภัยร้ายจากข่าวปลอม และข่าวชวนเชื่อทางศาสนา อันเนื่องมาจากการละเมิดศีลข้อมุสาวาท และ 3.เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีเป้าหมายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 708 รูป ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2563

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการดำเนินการจัดตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานศีล 5 และจะได้มีรูปแบบในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน เน้นการทำงานแนวราบ อุดช่องว่างในการทำงานระหว่างคณะสงฆ์กับชาวบ้าน และที่สำคัญจะทำให้เกิดเป็นธรรมนูญในการดำเนินงานด้านศีล 5 เชื่อว่าการมีสมัชชาฯ จะทำให้การทำงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้มแข็งมากขึ้น