“หลวงพ่อน้ำฝน” ชี้ทางธรรมแก่นักศึกษา ว.อาชีวศึกษานครปฐม ให้ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู

0
616

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพ่อน้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ให้หลักธรรมเป็นเครื่องเตือนสติให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ผอ.วุฒิชัย รักชาติ) ร่วมมือกับวัดไผ่ล้อม

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพ่อน้ำฝน เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เข้ามาแก้กิจกรรมทำความสะอาด กวาดถูพื้นที่บริเวณเมรุ ศาลาฌาปนสถาน และอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่ล้อม หลังจากได้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปล่อยให้นักศึกษากลับไปยังวิทยาลัย อาตมาได้ให้หลักธรรมแก่นักศึกษาโดยแนะให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะภายใต้เหตุผลถึงการมาสาย ไม่รู้จักเวลาและหน้าที่ของตัวเอง พร้อมกับได้ถามไปว่า ถ้านักเรียนนักศึกษาโตขึ้นได้เป็นผู้บริหารหรือมีกิจการเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้ว ถ้ามีลูกน้องหรือลูกจ้างที่ชอบขาด ลา มาสาย โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ไม่มีความขยัน ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีความอดทน ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่มีอุปการะ หรือต่อสถาบันและองค์กรตัวเอง จะรู้สึกเช่นไร? แล้วจะทำยังไง?

“ฉันใดก็ฉันนั้น” การที่นักศึกษายังขาดสติปัญญาในการดำเนินชีวิต ขาดความมีระเบียบวินัย และขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนนั้น ย่อมนำไปสู่ทางฉิบหายและจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นแก่บุคคลและสังคม เหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างแน่นอน

“หลวงพ่อน้ำฝน” กล่าวว่า นักศึกษาคืออนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว ในการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้นก็ต้องสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยต้องมีหลักธรรมคือ ต้องมีความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และต้องรู้จักความกตัญญูกตเวที เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่สำคัญสูงสุดของประเทศ แล้วสังคมก็จะมีแต่ความสงบ ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เจริญพร