“หลวงพี่น้ำฝน” เมตตามอบอุปกรณ์ดนตรีเต็มวงใหญ่ หนุนเยาวชน ร.ร.ตากพิทยาคม ‘ห่างไกลยาเสพติด’ โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

0
449

สนองมติ มส. เสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดความสันติสุข สามัคคี กลมเกลียว ปรองดอง น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ

ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นี้ พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูล เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ท่านเมตตามอบเครื่องดนตรีชุดใหญ่เต็มวงให้กับวงดนตรีโรงเรียนตากพิทยาคม ในฐานะที่หลวงพี่น้ำฝน ท่านเป็นกรรมการโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน โครงการดังกล่าว และปัจจุบันหลวงพี่น้ำฝน ท่านลงพื้นที่ไปตามสถาบันสถานศึกษาต่างๆ เพื่อทำโครงการดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รณรงค์รักษาศีล 5 (อ.ป.ต.) ตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่มีดำริเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสุข สันติสุข สามัคคีกลมเกลียว สร้างความปรองดอง โดยน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบต่อไป และในวันนี้ท่านได้นำวงดนตรี Good Luck  ร๊อคคุณธรรม มาจัดทำการแสดงที่โรงเรียนตากพิทยาคมอีกด้วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  กล่าวอีกว่า สำหรับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตากพิทยาคมแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดสีตลาราม บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม หรือวัดน้ำหัก ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2471  ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ 6  หรือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน  และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 มาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่  เรียกว่าวัดสระเกศ โดยการสนับสนุนของนายหมัง  สายชุ่มอินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ในสมัยนั้น โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณะประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่ง โดยขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา และที่สำคัญได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ หลวงพี่น้ำฝน ในการอุปถัมภ์อุปกรณ์เครื่องดนตรีเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง

ด้านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า ล่าสุดมหาเถรสมาคม องค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย มีมติตั้งท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน อบรมประชาชนประจำตำบล เพื่อรับมือกระแสสังคมที่ย่ำแย่ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นมา ที่สำคัญโครงการนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อน อบรมประชาชนประจำตำบลคณะสงฆ์ชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งอาตมาเห็นภาพชัดเจนของความสามัคคี ที่ถึงพร้อมทั้งธรรมยุต และมหานิกาย หลายรูป ที่เข้ามาเป็นคณะทำงาน ล้วนเปี่ยมคุณภาพ สะท้อนให้เห็น ถึงการทำงานของมหาเถรสมาคมที่เข้มข้น และประโยชน์ที่ญาติโยมล้วนได้รับจากโครงการนี้ ก็คือ ความเป็นคนแท้คนดี เจริญอยู่ในศีลในธรรม นำพาความสุขความดีงามมาสู่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล หรือ อ.ป.ต. ถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว งานอบรมเดินหน้า และที่อาตมาใส่ใจก็คือเพื่อญาติโยมและเยาวชนทั้งหลาย จักได้ใฝ่ดีมีศีลธรรมและมีคุณธรรมสืบต่อไป งานนี้ถือเป็นงานราชการ ว่ากันตามระเบียบมหาเถรสมาคม มุ่งเน้นอบรมประชาชนประจำตำบล กำหนดให้คณะสงฆ์แต่ละตำบลจัดตั้งหน่วยอบรมประจำตำบล ในวัดแห่งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์

“อาตมาอยากเห็นสังคมไทย สังคมชาวพุทธมีศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีกลับคืนมา อยากเห็นญาติโยม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพใจที่ดี มีสัมมาอาชีพมั่นคง มีสันติสุข กลับคืนมาสู่ชุมชนทุกตำบลท้องถิ่น ที่ผ่านมาอาตมาเน้นสร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล ทำงานศึกษาสงเคราะห์ พัฒนาเด็กเยาวชนให้เจริญก้าวหน้า ทำงานสาธารณสงเคราะห์ ซื้อเตียงไฟฟ้ามอบให้โรงพยาบาล สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ สงเคราะห์คนแก่ ดูแลผู้ป่วยยากไร้ ต้องการเห็นคนไทย มีความสุข มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ให้เกิดสามัคคีธรรม เพื่อญาติโยมได้ลืมตาอ้าปาก สัมผัสแสงทองแสงธรรม สร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต ตามทำนองคลองธรรมสืบต่อไป” พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าว