“หลวงพี่น้ำฝน” บรรยายธรรมกระตุ้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณสำหรับครูระดับประถมศึกษา

0
127

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและยกระดับการเรียนการสอน สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมพระพรหมเวที  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อ.เมือง จ.นครปฐม จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยนิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นวิทยากรในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา โดยมี นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เผยว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยมีการเชิญคณะครูผู้สอนจำนวน 86 คน เข้ารับการอบรม

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เผยว่า ในการเข้าให้ความรู้ทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมครั้งนี้ได้นำเรื่องแบบอย่างของหลักธรรมที่ครูจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในความเป็นครูเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เปรียบเป็นเหมือนผ้าขาวที่รอรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จากแม่พิมพ์ของพวกเขา

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวครูในยุคนี้กำลังประสบอยู่นั่นคือการใช้ไม้เรียวหรือการลงโทษนักเรียนแบบผิดๆ ซึ่งบางรายอาจจะมีปัญหาเกิดกับตนเองและยังมาเจอสังคมที่เป็นสังคมโซเชียลที่มีการบันทึกคลิป บางช่วงบางตอนมีการนำไปตัดต่อเพื่อสร้างความเสียหายและกล่าวโทษกับครู เรื่องนี้ครูจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน และชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสำหรับเด็กนักเรียนจำเป็นจะต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด นอกจากนี้ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงการครูที่เกิดขึ้นระหว่างครูรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานร่วมกันก็ยังเป็นปัญหาที่จะต้องนำมาปรับทัศนคติและวิธีการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการคอรัปชั่นหรือนำเวลาราชการไปหาอาชีพเสริมทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดวิชาหรือให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการดำรงชีพของครูผู้สอนจำเป็นจะต้องมีการนำหลักจริยธรรมคุณธรรมมาใช้อย่างสูงเพราะถือเป็นแม่พิมพ์ เป็นตัวอย่างที่ดี จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วย

สำหรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้มีการแบ่งสัดส่วนในการรับฟังบรรยายธรรมจากหลวงพี่น้ำฝน และการถ่ายทอดประสบการณ์จากจรรยาบรรณในวิชาชีพครูจากครูผู้มีมีประสบการณ์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครู จาก วิทยากรผู้มีความรู้ และส่งเสริมความรู้ในการเป็นครูที่ดี เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพปรับตัวเข้ากันเพื่อมุ่งผลสู่การพัฒนาเยาวชนคนของชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติต่อไป

*****************************************************************