“หลวงพี่น้ำฝน” ชี้ รางวัลพระราชทานเป็นเกียรติประวัติสูงสุด การคัดเลือกผู้เข้ารับต้องรอบคอบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

0
565

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนผู้นำชุมชนในการให้ข้อมูลสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมินสถานศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า นักศึกษาจะมีคุณภาพได้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีพระสงฆ์มาคอยอบรมคอยดูแลสั่งสอนให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง การที่ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเป็นคนดี มีจิตใจงาม แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณคน และการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เป็นงานที่มีเกียรติ เป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและคัดเลือก คณะกรรมการต้องกระทําอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ยุติธรรม ใช้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมดีเด่นได้อย่างชัดเจนและดีจริง ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่ารางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่ไปยัง สาธารณชนทั่วไป สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระทําอย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว จะต้องดํารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป