“หลวงปู่เทพา” ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารหอประชุมสงฆ์ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง

0
1313

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะประธานหาทุนก่อสร้างอาคารหอประชุมสงฆ์ วัดเซกาเจติยาราม เผยว่า ตามที่ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาโสภณ (หลวงปู่เทพา) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ได้ดำเนินการสร้างอาคารหอประชุมสงฆ์ วัดเซกาเจติยาราม ซึ่งหอประชุมสงฆ์ดังกล่าวนี้ จะใช้เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์ของจังหวัดบึงกาฬ อันประกอบด้วย เจ้าอาวาสจำนวน 600 รูป พร้อมทั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ รวมแล้วนับพันรูป ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อาคารหอประชุมสงฆ์ดังกล่าว ฉะนั้นจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับอัตตะโนประวัติ พระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญ) วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง นามเดิมชื่อ เทพา สุกทน เกิดที่บ้านเซกาใต้ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นบุตรของคุณพ่อสาวะดี สุกทน คุณแม่อุ่น สุกทน (จันทร์โคตร) บรรพชาเมื่ออายุ ๑๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยมีเจ้าอธิการผดุง สุกิกมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ อำเภอเซกา เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุเมธีวรคุณ พระสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อโถ) เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประกิจสุทธิการ วัดห้วยยาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดขจร อินฺทริโย วัดคลองวาฬ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “ภูริปญฺโญ” โดยคุณโยมแหม และโยมแม่กิ่ม ประมง เป็นเจ้าภาพอุทิศเครื่องอัฐบริขาร

สมณศักดิ์และตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์ ๑. เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสันติปัญญาภรณ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ๒. เลื่อนชั้นเป็น รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔๓. เลื่อนชั้นเป็น เจ้าคณะอำเภอเซกา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ ๔. เลื่อนชั้นเป็น เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๕. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซกาเติยาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ๖. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม “พระวิชัยธรรมคณี” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ๗. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม “พระราชภาวนาโสภณ วิ.” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ประวัติการก่อตั้งวัดเซกาเจติยาราม แรกเริ่มก่อตั้งนั้นชื่อวัดสันติมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ หมู่ ๑๑ บ้านดงไร่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วัดนี้มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๓ ไร่เศษ เป็นป่าธรรมชาติทั้งหมด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญ) มาปักกลดที่ป่าดงไร่แห่ง ได้นิมิตว่ามีคนแก่ ๕-๖ คน พาไปขุดไหเงิน แต่พอไปแล้วไม่ได้ขุด เพียงถอนเสาเพิงพักบริเวณที่ปักกลดนั้นขึ้นก็มีเงินเต็มหลุด ถอนเสาขึ้นกี่เสาในหลุดที่ถอนเสาขึ้นนั้นก็มีเงินอยู่เต็มทุกหลุม จากนิมิตดังกล่าวนั้นหลวงปู่ท่านคิดว่าคนแก่เหล่านั้นอยากให้มาสร้างวัดขึ้นที่ตรงนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงปู่จึงตัดสินใจมาตั้งวัดและมาจำพรรษาที่ป่าแห่งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูกุนนทีคณารักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเซกาในสมัยนั้นได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดสันติมหาวัน” และหลวงปู่ก็ได้อยู่จำพรรษาตั้งแต่นั้นเรื่อยมา จนเมื่อ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสันติมหาวันเป็นวัดบ้านเซกา ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดเซกาเจติยาราม

หลวงปู่ท่านได้เป็นผู้นำพาก่อตั้งวัดนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดร่วมบุญใหญ่สร้างอาคารประชุมสงฆ์วัดเซกาเจติยารามได้ที่ โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน