“หลวงปู่ประยงค์” เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓

0
79

น้อมกราบถวายความอาลัย พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒​ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ​ เมื่อเวลา ๑๘.๑๐ น. สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓

สังเขปประวัติ..

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่หมู่ ๓ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน

อุปสมบท

กระทั่งอายุ ๓๘ ปี เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันฺตธัมฺโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณฺโณ

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูประยงค์ (ประทวนสมณศักดิ์)

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ #พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี