หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา เสด็จบำเพ็ญกุศล ประทานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

0
496

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล (เป็นการส่วนพระองค์) ประทานเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ถวายเป็นพุทธบูชานำเชิญถวายวัด ที่พักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม 108 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่ออุทิศถวายแด่บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ ราชวงศ์ และทรงอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงค์เธอฯ กรมหมื่นภาณุพงษ์พิริยะเดช (เสด็จพ่อ) เนื่องในวันสิ้นพิตักษัย (22 กรกฎาคม 2477)

ทั้งนี้ทรงกรุณาให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาฯ หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมดังนี้

ทรงกรุณาเสด็จถวายด้วยพระองค์เอง จำนวน 12วัด อาทิ วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วัดเขาปกล้น อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ฯลฯ

ทรงกรุณาให้สำนักงานเลขานุการในองค์ฯ จัดส่งถวายในนามส่วนพระองค์ จำนวน 14วัด อาทิ วัดถ้ำผาพญานาคราช อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร วัดเหล่าน้อย อ.เถิน จ.ลำปาง วัดบ้านผึ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฯลฯ

ทรงกรุณาให้ นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ นำเชิญถวายจำนวน 25แห่ง อาทิ วัดราชวารี อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด วัดโคกล่าม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ฯลฯ

ทรงกรุณาให้ ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ นำเชิญถวายจำนวน 25แห่ง อาทิ วัดอรุณสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วัดบ้านหัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม วัดโพธิ์ทอง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดป่าเหล่าหลวงอุดมธรรม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วัดบ้านโนนโพธิ์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ฯลฯ

ทรงกรุณาให้ นายศิริชัย ถนัดค้า นำเชิญถวายจำนวน 10แห่ง อาทิ วัดบ้านสวนมอน อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดสว่างหนองแวง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด วัดสุทัศ อ.จตุรพักตร์พิมานจ.ร้อยเอ็ด วัดป่าจตุรพักตร์พิมาน อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ฯลฯ

ทรงกรุณาให้หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วม นำเชิญถวายจำนวน 22แห่ง อาทิ วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดธรรมมิการาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วัดศรีดอนมูล อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สำนักสงฆ์ป่าไกรราช อ.แกลง จ.ระยอง วัดทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วัดพระปรางค์สามยอด อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ฯลฯ

จากนั้น ดร.กรองแก้ว สุรเสียง เลขานุการชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ได้จัดถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเชิญประทานแด่วัดสว่างภพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และวัดทองจันทริการาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เป็นการต่อไป และเพื่อสืบให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ และญาติโยมของวัดให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ สืบไป

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ราชวงศ์ ที่ทรงมีคุณูประการก่อร่างสร้างบ้านแปงเมืองให้เป็นปึกแผ่น ทั้งที่แต่เดิม ต่างมีเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษาที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดปัจจุบันก็ได้เข้าร่วมเป็นขอบเขตพัทธสีมาประเทศในสุวรรณปัฐพีเดียวกัน ขอพละบุญ อานิสงค์แห่งทานบารมีครั้งนี้โปรดปกปักรักษาให้ประเทศชาติ และประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า พ้นวิกฤตปัญหาการแพร่เชื้อโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ไปได้ด้วยดี และกลับมารัก สามัคคี ช่วยกันผลักดันประเทศชาติ บ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และรุ่งเรืองตลอดไป