หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายพระราชกุศล ร.๙ ณ วัดสมศรี จ.ขอนแก่น

0
1577

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ณ วัดสมศรี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ได้มี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่น หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า วัดสมศรี  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๔๒ หมู่ที่ ๗  ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ ยาว ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง  ปัจจุบันเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งหมด และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๓ หลัง มีพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง ๕ เมตร สูง ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕

วัดสมศรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยมี นายชาลี ซุยทอง  และนายยา ธรรมขันธ์ เป็นผู้นำชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด ในสมัยพระปิ่นเป็นเจ้าอาวาสได้ตั้งชื่อว่า วัดสมศรี

การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ ๑ พระปิ่น พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๗๐ รูปที่ ๒ พระมะ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๙๐ รูปที่ ๓ พระเคน พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๙ รูปที่ ๔ พระสอน พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ รูปที่๕ พระพั้ว พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๖ รูปที่ ๖ พระมหาคูณ รูปที่ ๗ พระสมศักดิ์ รูปที่ ๘ พระบุญมี พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๗  รูปที่ ๙ พระมหาฉลอง พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๕ รูปที่ ๑๐ พระน้อย พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐ รูปที่ ๑๑ พระหัสสะ มหาวีโร  พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๓ ปัจจุบันมี พระครูใบฎีกามูล จารุวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

การศึกษาภายในวัด มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐