หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลยกยอดฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเมืองพรหม

0
1357

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64 หม่อมเจ้าอุทัยกัญกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลยกยอดฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเมืองพรหม ณ วัดราชวารี ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระอธิการปัน ยโสธโร เป็นเจ้าอาวาส การนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าหน่วยราชการ พ่อค้าประชานชน เฝ้ารับเสด็จ

วัดราชวารี ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 1 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 16ไร่ 1งาน 20 ตารางวา ได้รับพระราชวิสุคามสีมา เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2515 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย 1.พระอุโบสถ 2.กุฏิสงฆ์ 3.ศาลาการเปรียญ 4.หอระฆัง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามดังนี้ 1.พระอธิการใบ เตมิโย 2.พระครูสถิตธรรมาจารย์ 3.พระอธิการสากล ธาณทตฺโต 4.พระทองดา เตมิกโร 5.พระอธิการปัน ยโสธโร (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) ในปันจุบันมีพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา 10 รูป

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า วัดราชวารี ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสร้างองค์พระธาตุหลวงเมื่อพรหม โดยได้เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 โดยมีพระอาจารย์เอนก ขนฺติธโร เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง และพัฒนาดูแลวัดต่อจากเจ้าอาวาส และได้ดำเนินการก่อสร้างมาตามลำดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ดังนี้

1.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งไว้เป็นที่สักการบูชาแด่พระรัตนตรัย

2.เพื่อบรรจุอัฐิธาตุบุคลสำคัญ มีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุ เป็นต้น

3.เพื่อระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

5.เพื่อบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

การนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะกรรมการวัดราชวารี บ้านโคกล่าม จึงได้ทูลเชิญหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธาตุยกยอดฉัตรพระธาตุหลวงเมืองพรหม ในมงคลกาลนี้ด้วย