หจก. เอส บี ที ไลน์ติ้ง ร่วมกับวัดบางปิ้ง เชิญสุวรรณฉัตรคริสตัล ประดิษฐานเหนือพระเศียรพระประธานในอุโบสถวัดบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ

0
2755

วันนี้ (12 พ.ค. 2562) เวลา 9.09 น. ณ อุโบสถวัดบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะศรัทธานำโดย นายจิรวัฒ (เอ้) ศรีรัตนะ นางสาวลักษิกา (จันทร์) หนูเชื้อ พร้อมด้วย พันเอกนายแพทย์พูลผล คุณสุชาดา แสงอิน นายบุญทวี คุณวรพรรณ ศรีเฮงไพบูลย์ และคณะศรัทธาญาติโยม รวมถึงคณะศิษยานุศิษย์ของพระครูวิสาลพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง ได้ร่วมในพิธีเชิญสุวรรณฉัตรคริสตัล ขึ้นประดิษฐานเหนือเศียรพระพุทธชัยมงคลสุนทร องค์พระประธานในอุโบสถ โดยมี พระครูวิสาลพัฒนากร (สมชาย กิตฺติปาโล) เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ หนูเชื้อ บรรณาธิการข่าวศาสนา/วัฒนธรรม หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย รายวัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

      นางสาวลักษิกา กล่าวว่า อุโบสถวัดบางปิ้งแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2521 อยู่ระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ตนและนายจิรวัฒ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี ที ไลน์ติ้ง จึงขอรับเป็นเจ้าภาพบูรณะสุวรรณฉัตรเดิมที่มีขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาวจากบนถึงล่าง 1.8 เมตร สภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ให้กลับมีสภาพวิจิตรงดงามด้วยการซ่อมแซม ทำสี ปิดทองคำเปลวแท้ ประดับพวงคริสตัลอียิปต์ รวมเป็นค่าบูรณะทั้งสิ้นราว 300,000 บาท และขอรับเป็นเจ้าภาพในพิธีเชิญขึ้นประดิษฐาน พร้อมกับถวายเลี้ยงภัตตาเพลแด่พระสงฆ์ในพิธี ทั้งนี้ต้องของขอบคุณคณะศรัทธาผู้บุญทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันครั้งนี้   

วัดบางปิ้ง  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  “วัดคลองบางปิ้ง”  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2460 โดยมีพระอธิการจ้อย เป็นผู้ดำเนินการสร้างในที่ดินของตนเอง และได้ปกครองวัดในระยะแรก หลังจากที่พระอธิการจ้อย ได้ถึงมรณภาพไปแล้ว  พระครูพิพัฒนพิธาน (นา ธมฺมธโร) มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดบางปิ้ง โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2522

วัดบางปิ้งปัจจุบันมี  พระครูวิสาลพัฒนากร เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินงานสานต่อโครงการสร้างพระพุทธโลกเชฏฐ์ วิเศษกิตติปาล มหาชนบูชิต พระพุทธรูปปางเปิดโลก ขนาดความสูง 32 เมตร ที่พระครูพิพิธพัฒนพิธาน (พระอาจารย์นา ธม์มธีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง สร้างไว้ แต่ได้มรณภาพเสียก่อน พร้อมกับได้มีการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างศาลาบำเพ็ญกุศลยาวด้านหลังเมรุ และปรับปรุงท่าน้ำหน้าวัดให้งดงาม นอกจากนี้ในทุกๆ วันที่ 21 กันยายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน และทุกๆ วันเด็กแห่งชาติ ท่านก็ได้เมตตาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การศึกษา ข้างสารอาหารแห้งและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน

พระครูวิสาลพัฒนากร บอกว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุณโณ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ประทานนาม พระพุทธโลกเชฏฐ์ วิเศษกิตติปาล มหาชนบูชิต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 อันแปลความหมายได้ว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในโลก กิตติปาลมหาเถรพร้อมด้วยศรัทธาสร้างทำให้วิเศษแล้ว เป็นที่เคารพนอบนบนับถือบูชาของมหาชนแล้ว” ดังนั้นจึงสมควรจักให้เพิ่มความสูงเป็น 32 เมตร เพื่อความสวยงามเหมาะสม และเป็นที่ศรัทธาแก่สาธุชนที่ได้ร่วมสร้างจักได้มีอาการครบ 32 โดยสาเหตุในการสร้างก็เพื่อเป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ปฏิบัติบูชา ระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป

พร้อมกันนี้เป็นการแทรกปริศนาธรรมของวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก กล่าวคือ ในปัจจุบันขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นั้น เราหาจำต้องรอให้ตายเสียก่อนจึงจะได้พบกับสรรค์ หรือนรก ในปัจจุบันขณะหากเราหากเรามีแต่อกุศลจิตเข้าครอบงำจิตใจ เต็มไปด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ จิตเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมาน หาความสุขมิได้ ซึ่งนี่ก็คือ “นรก” ที่มิต้องรอให้ตายจึงจะได้พบ ทั้งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือกประพฤติปฏิบัติตน และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ว่าจะอยู่ในนรกหรือบนสวรรค์

โอกาสนี้ ทางวัดบางปิ้งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและญาติโยมผู้มีศรัทธา มาร่วมในพิธีสมโภชอุโบสถ ปิดทองลูกนิมิต ปิดทองพระอรหันต์ 8 ทิศ และบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดบางปิ้ง ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562