ส.ส.เพื่อไทย แถลง เสนอร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธต่อรัฐสภา “เจ้าคุณประสาร” หวัง “บิ๊กตู่” – ครม.- สมาชิกสภาฯสนับสนุนด้วยกุศลจิต

0
821

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย และคณะได้ร่วมแถลงข่าวการเสนอร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. … ต่อรัฐสภาว่า คณะฯได้นำร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. …. พร้อมด้วยหลักการและเหตุผล รวมทั้งสรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ประกอบกับเอกสารการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง โดยแนบรายชื่อผู้รับรองจำนวน 20  คน เสนอต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18  ธ.ค. 2562 โดยขณะนี้รอการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐอย่างครอบคลุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมแถลงข่าวด้วย พร้อมกล่าวว่า ในนามพระสงฆ์ขออนุโมทนานายนิยมและคณะในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในครั้งนี้  และขออนุโมทนานายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและคณะที่ให้การสนับสนุน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่ 2563 เพราะร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพระพุทธศาสนา เพราะจะเป็นเรื่องของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวด้วยว่า พระพุทธศาสนาจะมั่นคง ยืนยาวได้ด้วยเหตุหลักคือ 1.คณะสงฆ์และพุทธบริษัทเข้มแข็ง  2.รัฐให้การอุปถัมภ์ ปกป้องและคุ้มครองประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อพระพุทธศาสนาไปเจริญในประเทศใดๆ ก็มักจะมองเห็นสาเหตุทั้ง 2 ประการนี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้

(ชมคลิป)

“ขออนุโมทนานายนิยมและคณะที่มีกุศลศรัทธาปรารภและช่วยกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อหนุนพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งศีลธรรมของประเทศ อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะช่วยกันพิจารณาด้วยจิตอันเป็นกุศลและตามกรอบระยะเวลาที่ควรจะเป็นหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะเห็นด้วยและให้การสนับสนุนในทุกพรรคการเมือง แน่นอนร่างพรบ.ฉบับนี้ย่อมไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระแรกและไปช่วยกันแก้ไขแต่งเติมให้สมบูรณ์ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ และในการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาต่อไป” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว