“สุวพันธุ์” เป็นประธานวันงานศาสนูปถัมภ์-มอบเครื่องราชฯแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ย้ำ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเสร็จทันเดือนต.ค.นี้

0
1340

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานงานวันศาสนูปถัมภ์ วันสถาปนาพศ. และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาว่า งานดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้พศ.ครบรอบ 16 ปี และได้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพราะถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา

 

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว โดยในแผนพัฒนาฯคณะสงฆ์ได้ร่วมกับพศ. และพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาโดยไม่ได้เฉพาะแต่เรื่องกายภาพเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องของศาสนวัตถุ เรื่องอาคารสถานที่และการให้ความสำคัญต่อการใช้พื้นที่พุทธมณฑลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในเทศกาลสำคัญหรือในวาระปกติ โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิตนักศึกษา และสถาบันทางการศึกษาได้เข้ามาใช้พื้นที่พุทธมณฑลจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการทำความดีต่างๆ ดังนั้นแผนพัฒนาพุทธมณฑลจึงดำเนินไปด้วยมิติ 2 ประการ คือ มิติด้านพัฒนาจิตใจ และมิติด้านวัตถุอาคารสถานที่

“จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษาเข้ามาใช้สถานที่พุทธมณฑลเพื่อการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านจิตใจมาอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นในเรื่องคุณภาพให้มากที่สุด” นานสุวพันธุ์ กล่าว

 

นายสุวพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนความคืบหน้าเรื่องร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม นั้น ทางพศ.ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากพระสงฆ์ และประชาชนทั่วประเทศมาที่ตนแล้ว และได้มีการส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยตนจะสอบถามไปยังสลค.ด้วยว่า จำเป็นจะต้องมีการรับฟังความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอร่างพร.บ.นี้มาแล้ว และทางสลค. ได้ขอให้ไปรับฟังความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางพศ. ก็ได้ดำเนินการและแก้ไขข้อสงสัยครบถ้วนแล้ว ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจากสลค.แล้ว ก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของครม. ทั้งนี้รัฐบาลได้วางกรอบการพิจารณาในเรื่องกฎหมายไว้ว่าต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.นี้

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวในพิธีเปิดงานว่า การจัดงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธฯ ประจำปี 2561นี้ เนื่องด้วยพศ.มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาล โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และในวันนี้มีอายุการดำเนินภารกิจครบรอบปีที่ 16 พศ.จึงจัดงานครั้งนี้ขึ้นโดยเริ่มจากพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการสังกัดพศ. และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีการอ่านคำประกาศเกียรติคุณแก่ท่านพุทธศาสนูปถัมภก การประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแก่ท่านพุทธศาสนูปถัมภกที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทำบุญฉลองวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธฯ ตามลำดับ

////////////////////////////////////////////////////////////