“สุวพันธุ์” เน้นคุณธรรมเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ เตรียมเชื่อมมส.เพื่อมีมติให้คณะสงฆ์ช่วยสนับสนุนพัฒนาคุณธรรม

0
1342

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 เร่งจัดทำเกณฑ์คัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ร่วมบูรณาการส่งเสริม “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมเดินหน้าจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ว่า ได้เห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อใช้ในการประเมินและประกาศยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในปี 2561 ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมเสนอ โดยเกณฑ์การคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับส่งเสริมคุณธรรม ต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนส่งเสริมคุณธรรมกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ 2. ระดับคุณธรรม ต้องมีการดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จตามคุณธรรมเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และให้มีการประกาศยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานคุณธรรม 3. ระดับคุณธรรมต้นแบบ ต้องเกิดความสำเร็จตามแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมในมิติศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม อีกทั้งมีองค์ความรู้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ นำสู่การขยายผลได้อีกด้วย

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ใน 4 ภาคทั่วประเทศ นำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่ นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด หน่วยงาน องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ของทุกภาคส่วนภายใต้แผนแม่บทฯ และส่งเสริมให้เกิดองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและเห็นชอบหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลัก “ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สุจริต จิตอาสา” โดยมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับไปดำเนินการ ประสานความร่วมมือกับ 5 กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อร่วมเป็นองค์กรเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม เพื่อรวมพลังหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมแก่ประชาชน รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมไทยในอนาคต

“เรื่องของคุณธรรมรัฐบาลนี้เน้นให้การส่งเสริมและพัฒนาเพราะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศต่อไปในอนาคต การทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ทุกชุดหวังว่าจะร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการถกกันในที่ประชุมโดยเฉพาะพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ท่านก็อยากให้มีการส่งเสริมระดับฐานราก บทบาทของคณะสงฆ์ และท่านก็อยากนำเรื่องนี้กราบเรียนให้มหาเถรสมาคมรับทราบ ซึ่งอาจจะมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งอาจจะมีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศช่วยสนับสนุนงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม ผมคิดว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี” รัฐมนตรีสุวพันธุ์ กล่าว