“สุวพันธุ์” เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ปี 62 เน้นสร้างการรับรู้ บูรณาการกับภาคีเครือข่ายด้วยหลักคุณธรรม 4 ประการ

0
1089

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม

นายสุวพันธุ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2562 โดยให้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และจัดทำหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนาและสมาธิสำหรับประชาชน” และที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ใช้กลยุทธ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการสร้างการจดจำ ไม่กระจัดกระจาย ด้วยชื่อแคมเปญที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสารได้ตรงจุด เช่น 1. คุณน่ะ…ทำ 2. คุณ…ทำได้ เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมตามบทบาทภารกิจของสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3 ประการ คือ 1. ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ 2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3. ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานหรือสมาชิกในเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อว่า วันนี้มีอย่างน้อย 2 ภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมประชุม เช่น อนุกรรมการเตรียมความพร้อมของคนไทยในศตวรรษที่ 21 และสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล คณะกรรมการเห็นว่า การบูรณาการในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนทัศน์  หลักคิด การฝึกอบรม การบรรยาย การปรับหลักสูตร การศึกษาในวัยเด็กปฐมภูมิ หรือระดับมัธยมล้านแต่เป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจและการรับรู้อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ศูนย์คุณธรรมรับไปเป็นเจ้าภาพในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมต่อไป

“อีกประเด็นหนึ่งคือ การรับทราบความคืบหน้าของการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ที่เน้นให้มีการสร้างการรับรู้ในระหว่างปี 2562 ดังนั้นหลักคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ก็จะมีการพลักดันเรื่องนี้ต่อไป ขณะเดียวกันจะมีการส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ที่อาจจะมีหลักคุณธรรมที่มากไปกว่านี้ ซึ่งก็ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถดำเนินร่วมกันไปได้ บางคนอาจจะเห็นเรื่องของความรับผิดชอบ บางคนอาจจะเห็นเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เหล่านี้เราก็จะส่งเสริมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้” นายสุวพันธุ์ กล่าว