สุดปลื้ม ! ร.ร.ฉิมพลี คว้า ๓ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
20343

นับว่าเป็นโรงเรียน “ต้นแบบคุณธรรม” ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 คน มากกว่าทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก  ด้วยเหตุที่ว่าโรงเรียนฉิมพลี ได้บริหารจัดการศึกษาในรูปแบบวิถีพุทธ โดยใช้หลักไตรสิกขา

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นักเรียนโรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ด.ญ.สุปรียา นาคสวาท ด.ญ.กัญญาพัชร์ กุลกั้ง และ ด.ญ.มณีรัตน์ จีนวงค์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในปีนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดยังไม่แน่นอน

สำหรับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นหน่วยงานแรกที่ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2504 ในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกพุทธสมาคมฯ ติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดี อันจะเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในปี 2566 นี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนรวม 580 คน ซึ่งปกติทุกปีจะมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานมอบรางวัล แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดอย่างไม่แน่นอน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงของดการจัดพิธีดังกล่าว โดยได้ทำการจัดส่งเกียรติบัตรรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับโรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนเยอะกว่าทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก ด้วยเหตุที่ว่าโรงเรียนฉิมพลี ได้บริหารจัดการศึกษาในรูปแบบวิถีพุทธ โดยใช้หลักไตรสิกขา กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำมาพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน โดยจัดเป็นรูปแบบกิจกรรม เช่น การสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 3 เวลา คือ เช้า-พักกลางวัน-ก่อนกลับบ้าน กิจกรรมนันทนาการธรรมะสร้างสุข (ค่ายคุณธรรม) และกิจกรรมฝึกหัดการบรรยายธรรม เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่เยาวชนคนของชาติ ผู้ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต วันนี้นักเรียนจากโรงเรียนฉิมพลีทั้ง 3 คน จึงเป็นตัวแทนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 จำนวนรวม 580 คน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์
ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
 นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านเด็กหญิงสุปรียา นาคสวาท หรือ น้องปาล์มมี่ หนึ่งในนักเรียนจากโรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ได้รับการคัดเลือก เปิดเผยว่า “หนูดีใจมาก ๆ ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีในปีนี้ ส่วนตัวหนูเองเป็นนักเรียนบรรยายธรรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในระดับภาค (กรุงเทพมหานคร) ของปีนี้ หนูเองเป็นคนดี ทำความดีมาตลอด ความดีพื้นฐานของหนู คือความกตัญญูกตเวที รู้คุณของท่านและทำตอบแทนท่าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ใหญ่ และคุณครู ตลอดถึงทุก ๆ คนที่มีบุญคุณกับหนู อยากจะบอกเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคนว่า ผลของความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ใครทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างที่ทำค่ะ ขอบพระคุณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่เห็นความดีของหนู หนูและเพื่อน ๆ อีก 2 คน ที่ได้รับรางวัล จะรักษาไว้ซึ่งความดีและทำความดีตลอดไป เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมค่ะ”

ส่วน ศาสตราจารย์ ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “วันนี้เห็นลูก ๆ จากโรงเรียนฉิมพลีมาเป็นตัวแทนรับรางวัล รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอกล่าวแสดงความยินดีถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ รางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดมอบมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2504 จนถึงปัจจุบัน เป็นรางวัลที่ได้ไม่ง่ายและไม่ยาก สำหรับเยาวชนผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงของเยาวชนแต่ละคน ขอให้เป็นคนดีแล้วจะได้รางวัลนี้ ที่สำคัญเมื่อได้รางวัลความประพฤติดีนี้ไปแล้ว ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย โดยแบ่งประเภทออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 6,500 บาท เพื่อมอบเป็นกำลังใจแก่เยาวชนคนดีของเรา สำหรับปีนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งมาครบ 90 ปี ดิฉันในนามนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือปูชนียะ กล่าวถึงประวัติสังเวชนียสถานในปัจจุบัน ประวัติของพระพุทธเจ้า หลักธรรมคำสั่งสอน จำนวนรวม 379 หน้ากระดาษ ในรูปแบบสีทั้งเล่ม จึงฝากท่านที่สนใจสามารถร่วมทำบุญในราคาเล่มละ 1,000 บาท ได้ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ค่ะ”

ด้าน นางสาววงเดือน  ถือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลี ให้สัมภาษณ์ว่า “โรงเรียนฉิมพลี เป็นโรงเรียนสองภาษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เราเน้นการพัฒนาทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตควบคู่ไปด้วยกัน คุณธรรมจริยธรรมในยุคปัจจุบันถือว่าสำคัญมาก เพราะโลกโซเชียลเป็นอีกโลกหนึ่งที่เด็ก ๆ ใช้ชีวิตอยู่หลายชั่วโมงในแต่ละวัน ทางโรงเรียนจึงเน้นคุณครูให้ใช้หลักธรรมในการสอนเด็ก ๆ ให้มีสติ ในการรับเอาสื่อต่าง ๆ ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่โรงเรียนนำมาประยุกต์สอน เด็ก ๆ จะได้รู้เท่าทันกิเลสที่มาในรูปแบบต่าง ๆ หากคนเราชนะใจตัวเองได้แล้ว เราก็สามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ โรงเรียนฉิมพลีจึงเป็นโรงเรียนที่เน้นให้เด็ก ๆ ได้ใช้หลักธรรมประยุกต์ มีทักษะในการใช้ชีวิต และมีทักษะวิชาการที่โดดเด่น เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามและเติบโตในสังคม ด้วยสติปัญญาและการรู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริง ค่ะ”

*****************************************************************