สุดปลื้ม “นิด้า” กราบนิมนต์ “เจ้าคุณประสาร” ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สังคม รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 65

0
557

เป็นที่ปลื้มปีติยินดีแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เมื่อได้ทราบข่าวศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส่งหนังสือกราบนิมนต์ พระเมธีธรรมาจารย์ ในฐานะศิษย์เก่า รับโล่นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ซึงมีรายละเอียด ดังนี้.

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน นับเป็นนักศึกษาเก่าที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันประจำปี 2565

สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านเข้ารับโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*****************************************************************