สุดปลื้ม นศ. PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น “หนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

0
659

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 โดยมีเด็กและเยาวชนดีเด่นได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 557 ราย เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  จำนวน 225 ราย ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้นำเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป

นางสาวชยาภา ศิริผล นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี ในระดับอาชีวศึกษา เข้ารับรางวัลดังกล่าวนี้ด้วย นับเป็นเกียรติประวัติอันดีงามของสกุลศิริผลและสถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ที่มีเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความดีเช่นนี้ โดยนางสาวชยาภา ศิริผล หรือ น้องนกยูง เปิดเผยว่า
“ผลการเรียนของหนู เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม หนูยังได้เป็นเยาวชนแกนนำด้านเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเยาวชนจิตอาสา ในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 โครงการทำบุญวันพระ โครงการอิ่มท้องก่อนพบหมอ เป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นผู้แทนเยาวชนที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้เข้าเฝ้ารับพระโอวาทและพรอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมาค่ะ”

ส่วน ดร.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ผู้เข้ารับประทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญาดังกล่าว และได้เข้ารับประทานปริญญาบัตรเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า “น้องนกยูง หรือ นางสาวชยาภา ศิริผล เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างของเพื่อน ๆ เยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบคนหนึ่ง ที่สมควรได้รับการเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ควรที่จะเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเป็นพลังของสังคมตลอดไป”

สำหรับ PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นสถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ติดต่อกันมาทุกปีเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นับได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้ได้สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งควบคู่ไปด้วยกัน

ขอชื่นชมยินดีกับเด็กและเยาวชนทุก ๆ คน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จะถึงนี้

*****************************************************************