สุดทึ่ง “พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ” รองผอ.มจร วัดไร่ขิง พระสงฆ์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น “ศาสตราจารย์” ขณะอายุเพียง 46 ปี

0
1821

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ

วันนี้ (7 ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ รวม 4 ราย ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มจร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มจร 2.รองศาสตราจารย์มานพ ชูนิล สังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดคณะศิลปสาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3.รองศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4.รองศสตราจารย์เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้พระเทพเวที (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร กล่าวว่า พระมหาบุญเลิศ นับเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ของมจร ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ต่อจากพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อดีตอธิการบดีมจร ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี 2546 ขณะอายุ 48 ปี และพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อธิการบดีมจร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี 2556 ขณะอายุ 53 ปี ส่วนพระมหาบุญเลิศ  ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ขณะอายุเพียง 46 ปี นอกจากถือว่ามีอายุน้อยที่สุดในพระสงฆ์มจร แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ที่มีอายุน้อยที่สุดในคณะสงฆ์ทั้งหมดด้วย

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ สังกัด วัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผอ.ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  จ.นครปฐม หรือ มจร วัดไร่ขิง