สุดงามวิจิตร 13 ริ้วขบวนพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูปสำคัญ 13 ประเทศ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ประดิษฐานให้คนไทยสักการะ เป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

0
1201

วันนี้ (29 ธันวาคม 2561) ณ เวลา 17.00 น. บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานพิธีปล่อยริ้วขบวนอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี His Eminence Tsogay Lopen Rinchen Dorji รองพระสังฆราชาของคณะกรรมการบริหารกิจการสงฆ์กลาง ประเทศภูฏาน, สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แหงด สังฆนายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จพระพุทธชัยมุนี คึม ซอน สมเด็จพระมหาอริยวงศ์ เสา จันทอล ประเทศกัมพูชา,  MOST VENERABLE SHI YONG XIN เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ประเทศจีน,  REV.TOMATSU  YOSHIHARU เลขาธิการคณะกรรมการการบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ประเทศญี่ปุ่น, MOST VENERABLE DR. SRI PANNYAVARO MAHATHERA ประมุขสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ประเทศอินโดนีเซีย, พระธรรมโพธิวงศ์ ประเทศอินเดีย,

พระมหาพวงประเสริฐ พูมะวง รองประธานคณะกรรมการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, H.E. DR. DAMBAJAV  CHOIJILJAV KHAMBA LAMA, DASHICHOILING MONASTERY, ULAANBAATAR ประเทศมองโกเลีย, พระมหาสังฆนายก ภัททันตะ กุมาระภิวังสะ ประธานสังฆนายกแห่งสหภาพเมียนมา,  MOST.VEN.DR. SECK KWANG PHING ประธานสมาคมชาวพุทธแห่งสิงคโปร์, MOST VEN. WARAKAGODA GNANARATHANA THERO และ VEN. DIMBULKUMBURE WIMALADHAMMA THERO อนุสังฆนายกะ ประเทศศรีลังกา,  MOST VEN. Thich Thien Nhon (ติ๊ก เตียน หงอน) ประธานสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม มหายาน พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่ H.E. THURA AUNG KO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมแห่งสหภาพเมียนมา, นายสมบูรณ์ เนียก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนา หัวหน้าคณะฝ่ายบ้านเมือง ประเทศกัมพูชา, ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายทางศาสนา และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 20 หน่วยงาน จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดอง พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

สำหรับริ้วขบวน “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” 13 ขบวน ประกอบด้วย 1. ประเทศภูฏาน เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปดอร์เดนมา เป็นพระพุทธศากยมุนีประทับนั่งบนวัชระอาสน์ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 169 ฟุต เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภูฏาน  2. ประเทศกัมพูชา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระองค์เจ๊ก – พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำเมืองเสียมเรียบ พระพุทธรูปสององค์เป็นพี่น้องกัน ประชาชนจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องความรัก 3. ประเทศจีน เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในวัดเส้าหลิน ซึ่งวัดเส้าหลินเป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ

 

  1. ประเทศอินเดีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยปาละ
    สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ มีอายุกว่า 1,400 ปี อยู่ในวัดมหาโพธิใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้า
    ในตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 5. ประเทศอินโดนีเซีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในบุโรพุทโร เป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่ในเจดีย์ ทรงระฆังโปร่ง ซึ่งเชื่อกันว่า หากใครได้สัมผัสองค์พระพุทธรูปนั้นจะเกิดความโชคดี 6. ประเทศญี่ปุ่น เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปไดบุทสึ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแสวงบุญทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ 7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระบางพุทธลาวัลย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรที่มีความสำคัญสูงสุดของ สปป.ลาว 8. ประเทศมองโกเลีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวมองโกเลีย สูงถึง 26.5 เมตร เป็นพระพุทธรูปยืนในร่มที่สูงที่สุดในโลก 9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่อง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า  คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ”

10 ประเทศสิงคโปร์ เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธศรีอริยเมตไตรย เป็นพระประธานที่ประดิษฐานในห้องโถงกลางของวัดพระเขี้ยวแก้ว แกะสลักจากไม้ด้วยฝีมือประณีต 11. ประเทศศรีลังกา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในวัดเกลานยาราชมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด โดยชาวศรีลังกาเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นสาวกอีก 500 รูป ได้เคยเสด็จมายังวัดแห่งนี้ และยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระสารีริกธาตุและต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่เป็น 1 ใน 13 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์อนุราธปุระ 12. ประเทศเวียดนาม เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปอมิตาภพุทธะ เป็นพระพุทธรูปสีขาว ที่ประดิษฐานอยู่ด้านในเจดีย์วัดเฉินก๊วกที่เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย ทุกด้านของเจดีย์ในแต่ละชั้นเจาะเป็นซุ้มโค้ง ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภพุทธะไว้ด้านใน คอยปกปักรักษาประตูทั้งหกบาน

  1. ในส่วนประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระทานพระราชนุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนราชรถน้อยร่วมในริ้วขบวนเเละประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑล พิธีท้องสนามหลวง จากนั้นอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ริ้วขบวน “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” เคลื่อนจากบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ผ่านถนนราชดำเนินไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จากนั้น จะอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ยังจัดกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. จัดรถบริการรับ-ส่งฟรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ วัดวชิรธรรมสาธิต.