สิ้น “พระมหางอน ดำลงบุญ” พระสังฆราชลาว องค์ที่ 5 สิริอายุ 91 ปี 71 พรรษา

0
839

เผย เคยศึกษาวิปัสสนาร่วมสำนักกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเดินทางมาแสดงธรรมเทศนาที่มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร เป็นประจำ   

วันนี้ (24 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร หรือพระมหางอน ดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ลำดับที่ 5 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 24 มี.ค.2563 ที่โรงพยาบาล 103 นครหลวงเวียงจัน รวมสิริอายุได้ 91 ปี 91 วัน 71 พรรษา ปัจจุบันได้อัญเชิญสรีระสังขาร ไปประดิษฐานให้บำเพ็ญกุศลสักการบูชา ที่หอธรรมสภา ชั้น 2 วัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไซเชษฐา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว และจะมีการแจ้งรายละเอียด พร้อมด้วยกำหนดการถวายพระเพลิงสรีระสังขารต่อไป

สำหรับพระมหางอน ดำลงบุญ เป็นพระสงฆ์ที่มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ทั้งได้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนากับคณะสงฆ์ในจ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร อยู่เป็นประจำ และยังส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในสปป.ลาว โดยเฉพาะการศึกษาของพระสงฆ์สมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรสปป.ลาวให้เดินทางมาศึกษาทางศาสนาในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนิกสัมพันธ์กับจีน และประเทศอื่นๆ ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา

พระมหางอน นับเป็นพระนักปราชญ์ผู้ร่วมสร้างแนวคิดทางพุทธศาสนาร่วมกับการปฏิวัติในยุคปลดปล่อย โดยรับหน้าที่กล่อมเกลาและให้การศึกษาพุทธศาสนาและแนวคิดชาตินิยมใน 5 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว รวมถึงมีสายสัมพันธ์อันดีกับพระอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐานในภาคอีสานของไทย โดยท่านได้ศึกษาวิปัสสนาร่วมสำนักกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และร่วมแสดงพระธรรมเทศนากับพระสงฆ์ในจ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร เป็นประจำ พระมหางอน ได้เข้าพิธีมหาเถราภิเษกหรือพิธีฮดสง ขึ้นเป็นสังฆนายกปกครองคณะสงฆ์สปป.ลาว ลำดับที่ 5 ที่วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 สืบต่อจากพระมหาผ่อง สะมาเลิก พระสังฆราชลาวลำดับที่ 4